Бакалавр “Кібербезпека”

Бакалаври з освітньої програми “Кібербезпека“  зі спеціальності 125 “Кібербезпека“ отримають знання з програмування та комп’ютерної техніки, кібербезпеки, програмних та технічних методів захисту інформації, криптографії, правових та соціальних аспектів захисту інформації, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ перша та єдина на сьогоднішній день у Кіровоградській області, що готує бакалаврів зі спеціальності “Кібербезпека”.

Фактично після навчання на даній спеціальності студент отримує знання та навички «білого» хакера.

В умовах інформаційної війни спеціальність «Кібербезпека» зараз,  як ніколи, актуальна для нашої країни.

Об’єкти професійної діяльності випускників:
– об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційнотелекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;
– технології забезпечення безпеки інформації;
– процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки.

Освітня програма забезпечує отримання знаннь:
– законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
– принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
– теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів;
– теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;
– методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
– методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
– методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
– сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
– сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
– автоматизованих систем проектування.

Інтегральна компетентність освітньої програми: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.

Особливості програми: інтеграція програмно-апаратних засобів виявлення, моніторингу та забезпечення інформаційної безпеки, сучасних інформаційних технологій захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, технологій збереження даних в кіберпросторі та інтелектуалізації функцій протидії кіберзлочинності.

Акцент на здатності організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізації, економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації.

Фахівець може працювати в підрозділах великих підприємств та установ, забезпечуючи захист комп’ютерних систем та мереж, у відділах спецслужб та правозахисних органів для захисту кіберпростору та інформаційних даних, здійснювати забезпечення захищеної комп’ютеризованої діяльності банків та фінансових установ, виконувати функції розробника систем захисту інформації

На навчання приймаються особи на базі загальної середньої освіти на 1-й курс та на базі молодшого спеціаліста на 2-й або 3-й курс. Докладніше читайте тут.

Освітня програма “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня

Стандарт вищої освіти спеціальність 125 “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня

Основні мови та технології програмування, які  викладаються:

Pascal (Lazarus), С++, Visual C++, Visual C#, Java, Android API, Assembler, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, SQL і т.д.

Основні групи дисциплін, що викладаються:
1. Дисципліни з захисту інформації.
2. Дисципліни з менеджменту інформаційної безпеки.
3. Дисципліни з математичних основ теорії захисту інформації.
4. Дисципліни з інтелектуального аналізу даних.
5. Дисципліни з програмування.

Основні предмети за спеціальністю “Кібербезпека”, які вивчаються на бакалавраті:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Базові методології та технології програмування(Pascal).
– Комп’ютерна логіка.
– Основи комп’ютерних технологій(CS50).
– Soft skіlls.
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Комп’ютерна схемотехніка.
– Скриптові мови програмування(Python).

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Бази даних.
– Алгоритми та структури даних.
– Вступ до кібербезпеки.
– Комп’ютерні мережі.
– Web-програмування.
– Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Об’єктно-орієнтоване програмування.
– Спеціальні розділи математики для кібербезпеки.
– Кросплатформові мови програмування.
– Патерни проектування програмного забезпечення.

на 3 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Інформаційна безпека держави.
– Забезпечення інформаційної безпеки держави.
– Основи криптографічного захисту  інформації.
– Основи управління Кібербезпекою.
– Прогнозування та моделювання  в соціальній сфері.
– Менеджмент інформаційної безпеки.
– Основи технічного захисту інформації.
– Теорія ризиків.
– Основи національної безпеки.
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Технології розробки алгоритмів.

на 4 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Комплексні системи захисту інформації.
– Організаційне забезпечення захисту інформації.
– Організація управлінської роботи у сфері кібербезпеки.
– Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
– Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.
– Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки.
– Система охорони державної таємниц.
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Операційні системи.
– Компютерні мережі.
– Криптоаналіз.

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:
– фахівець з організації інформаційної безпеки;
– International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Security specialist (ICT).