Форма зворотного зв’язку:

https://bit.ly/3M4Jg5T

Бакалавр “Кібербезпека”

Бакалаври з освітньої програми “Кібербезпека“  зі спеціальності 125 “Кібербезпека“ отримають знання з програмування та комп’ютерної техніки, кібербезпеки, програмних та технічних методів захисту інформації, криптографії, правових та соціальних аспектів захисту інформації, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ перша та єдина на сьогоднішній день у Кіровоградській області, що готує бакалаврів зі спеціальності “Кібербезпека”.

Фактично після навчання на даній спеціальності студент отримує знання та навички «білого» хакера.

В умовах інформаційної війни спеціальність «Кібербезпека» зараз,  як ніколи, актуальна для нашої країни.

Об’єкти професійної діяльності випускників:
– об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційнотелекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;
– технології забезпечення безпеки інформації;
– процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки.

Освітня програма забезпечує отримання знаннь:
– законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
– принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
– теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів;
– теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;
– методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
– методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
– методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
– сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
– сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
– автоматизованих систем проектування.

Інтегральна компетентність освітньої програми: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.

Особливості програми: інтеграція програмно-апаратних засобів виявлення, моніторингу та забезпечення інформаційної безпеки, сучасних інформаційних технологій захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, технологій збереження даних в кіберпросторі та інтелектуалізації функцій протидії кіберзлочинності.

Акцент на здатності організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізації, економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації.

Фахівець може працювати в підрозділах великих підприємств та установ, забезпечуючи захист комп’ютерних систем та мереж, у відділах спецслужб та правозахисних органів для захисту кіберпростору та інформаційних даних, здійснювати забезпечення захищеної комп’ютеризованої діяльності банків та фінансових установ, виконувати функції розробника систем захисту інформації

На навчання приймаються особи на базі загальної середньої освіти на 1-й курс та на базі молодшого спеціаліста на 2-й або 3-й курс. Докладніше читайте тут.

Освітня програма “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня

Стандарт вищої освіти спеціальність 125 “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня

Основні мови та технології програмування, які  викладаються:

Pascal (Lazarus), С++, Visual C++, Visual C#, Java, Android API, Assembler, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, SQL і т.д.

Основні групи дисциплін, що викладаються:
1. Дисципліни з захисту інформації.
2. Дисципліни з менеджменту інформаційної безпеки.
3. Дисципліни з математичних основ теорії захисту інформації.
4. Дисципліни з інтелектуального аналізу даних.
5. Дисципліни з програмування.

Основні предмети за спеціальністю “Кібербезпека”, які вивчаються на бакалавраті:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Базові методології та технології програмування. Силабус
– Комп’ютерна логіка. Силабус
– Основи комп’ютерних технологій(CS50). Силабус
– Soft skіlls в IT. Силабус
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Комп’ютерна схемотехніка. Силабус
– Скриптові мови програмування(Python). Силабус

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Бази даних. Силабус
– Алгоритми та структури даних. Силабус
– Вступ до кібербезпеки. Силабус
– Комп’ютерні мережі. Силабус
– Web-програмування. Силабус
– Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Силабус
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Об’єктно-орієнтоване програмування. Силабус
– Вища математика. Теорія ймовірності та математична статистика Силабус
– Кросплатформові мови програмування. Силабус
– Патерни проектування програмного забезпечення. Силабус
– Спеціальні розділи математики для кібербезпеки. Силабус

на 3 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Основи технічного захисту інформації. Силабус
– Інформаційна безпека держави. Силабус
– Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем. Силабус
– Криптографічний захист інформації. Силабус
– Інтернет речей. Силабус
– Криптоаналіз. Силабус
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Основи менеджменту. Силабус
– Мережні інформаційні технології. Силабус
– Теорія ризиків. Силабус
– Менеджмент інформаційної безпеки. Силабус

на 4 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Комплексні системи захисту інформації. Силабус
– Організаційне забезпечення захисту інформації. Силабус
– Організація управлінської роботи у сфері кібербезпеки. Силабус
– Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Силабус
– Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Силабус
– Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки. Силабус
– Система охорони державної таємниц. Силабус

– Основи охорони праці. Силабус
– Безпека життєдіяльності в IT сфері. Силабус
– Екологія та охорона навколишнього середовища. Силабус

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Операційні системи. Силабус
– Компютерні мережі. Силабус
– Розробка стартапів в інноваційних кластерах . Силабус

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:
– фахівець з організації інформаційної безпеки;
– International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Security specialist (ICT).