Форма зворотного зв’язку:

https://bit.ly/3m5cUgu

Бакалавр “ Програмування та кіберзахист інфокомунікацій ”

Бакалаври з освітньої програми “Програмування та кіберзахист інфокомунікацій ” зі спеціальності 172 “ Електронні комунікації та радіотехніка ” готуються для роботи в галузі проектування та обслуговування комп’ютерних систем і мереж і їх кіберзахисту та програмування.

Це поєднання знань та вмінь програмування і функціонування приладів та систем в галузі Інформаційних технологій та телекомунікацій, що направлені на обробку та передачу будь-якої інформації.

Наша програма визначається чотирма  словами – що повністю визначають її направленість: інфокомунікації, інженерія, програмування та кіберзахист.

Об’єкти професійної діяльності випускників:

 1. Програмні засоби та технології розробки програмного забезпечення
 2. Комп’ютерні мережі та інтернет-технології
 3. Телекомунікаційні системи та мережі
 4. Радіотехніка
 5. Баз даних та їх управління
 6. Мови програмування та пакети прикладних програм
 7. Методи криптографічного захисту інформації
 8. Системи безпеки комп’ютерів та мереж
 9. Аналіз та виявлення вразливостей систем інформаційної безпеки
 10. Методи боротьби зі зловмисним програмним забезпеченням
 11. Проектування та налаштування мереж
 12. Розробка програмних засобів для захисту інформації.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології телекомунікаційних мереж та систем.

 1. Оволодіння знаннями та навичками у сфері захисту інформації, кібербезпеки та криптографії, зокрема, розуміння методів інформаційної безпеки, управління доступом до даних, виявлення та вирішення проблем безпеки інформації.
 2. Отримання знань та навичок у сфері проектування, розробки та експлуатації телекомунікаційних систем і мереж, включаючи супутникові та мобільні мережі, Інтернет та VoIP-системи.
 3. Розвиток у студентів здатності до аналізу та вирішення складних проблем у сфері програмування та кібербезпеки, в тому числі, розробки та впровадження нових технологій та інновацій.
 4. Підготовка студентів до роботи в галузі програмування та кібербезпеки, зокрема, до роботи в IT-компаніях, банках, державних установах та інших організаціях, які потребують фахівців з цих сфер.
 5. Оволодіння навичками збору, обробки та передачі інформації, в тому числі, управління каналами передачі даних, оптимізація транспортних протоколів та інших аспектів телекомунікацій.
 6. Формування вмінь та навичок у сфері вибору, застосування та налагодження телекомунікаційного обладнання, в тому числі, управління мережевою інфраструктурою, телекомунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням.
 7. Підготовка студентів до роботи в галузі телекомунікацій, включаючи роботу у компаніях зі зв’язку, телекомунікаційних операторів, провайдерів та інших організацій, які займаються проектуванням, впровадженням та експлуатацією телекомунікаційних систем.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, методи, програмно-технічні засоби та технології створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем та мереж, сигнали та канали зв’язку, засоби керування та управління телекомунікаційними мережами, протоколи та сервіси,  способи передачі даних.

 Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці):

Методи, методики та технології телекомунікацій – це набір інструментів та прийомів, що використовуються для побудови, налагодження та управління телекомунікаційними мережами та системами.

Основні методи, методики та технології телекомунікацій включають:

 1. Методи проектування мереж – це знання про техніки та методики проектування телекомунікаційних мереж, що дозволяє побудувати ефективну мережу, відповідну потребам та вимогам користувачів. Це може включати методи аналізу трафіку, визначення розміру мережі, розгалуження та інші.
 2. Методи налагодження та тестування мереж – це знання про методи та техніки налагодження телекомунікаційних мереж, що дозволяють забезпечити їх правильну роботу та ефективне використання. Це може включати методи тестування, аналізу та моніторингу мережі, діагностику та усунення несправностей та інші.
 3. Технології передачі даних – це знання про технології передачі даних, що дозволяють забезпечити швидку та ефективну передачу даних по телекомунікаційних мережах. Це може включати технології цифрової передачі даних, такі як DSL, ISDN, ATM, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, технології голосової та відео комутації, технології стійкої передачі даних та інші.
 4. Технології безпеки мереж – це знання про методи та технології забезпечення безпеки телекомунікаційних мереж та систем. Це може включати методи захисту від зламів та атак, шифрування даних.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати): комп’ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні засоби автоматизації та системи автоматизації проектування.

Інструменти та обладнання телекомунікацій використовуються для розробки, побудови, тестування та підтримки телекомунікаційних мереж та систем. Основні інструменти та обладнання телекомунікацій включають:

 1. Системи комутації – це обладнання, що використовується для передачі трафіку між різними вузлами телекомунікаційної мережі. Це може бути комутатор, маршрутизатор, мультиплексор або інші обладнання.
 2. Кабелі та проводи – це інфраструктура, що використовується для передачі сигналів між різними вузлами мережі. Це може бути мідний або оптичний кабель, коаксіальний кабель, вита пара та інші.
 3. Антени та радіообладнання – це обладнання, що використовується для передачі сигналів в бездротових мережах. Це може бути антена, радіомодуль, маршрутизатор Wi-Fi та інші.
 4. Аналізатори мережі – це інструменти, що використовуються для моніторингу та аналізу телекомунікаційних мереж. Це може бути програмне забезпечення для моніторингу мережі, логічний аналізатор, протокольний аналізатор та інші.
 5. Обладнання безпеки – це інструменти, що використовуються для забезпечення безпеки телекомунікаційних мереж та систем. Це може бути файрвол, VPN-сервер, IDS / IPS та інші.
 6. Системи управління мережею – це програмне забезпечення, що використовується для керування телекомунікаційною мережею

Академічні права випускників: можливість навчання за програмою другого циклу вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Обсяг освітньої програми бакалавра:

– на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС,

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі телекомунікацій та радіотехніки, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

На навчання приймаються особи на базі загальної середньої освіти на 1-й курс та на базі молодшого спеціаліста на 2-й або 3-й курс. Докладніше читайте тут.

Освітня програма “ Програмування та кіберзахист інфокомунікацій ” першого (бакалаврського) рівня

Стандарт вищої освіти спеціальність 172 “ Електронні комунікації та радіотехніка ”першого (бакалаврського) рівня

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ надає ґрунтовні знання з наступних мов програмування та технологій:

– С/С++,   Python ;

– Visual C#, Microsoft DOT NET Framework;

– Java, Android API;

– HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP.NET;

– WordPress, Joomla, Drupal;

– SQL, XML, Paradox, Interbase, Oracle;

і т.д.

Вивчаються операційні системи:

– Windows ;

– Ubuntu;

– mac OS;

– FreeBSD;

– Linux;

– Android;

– Apple iOS (Apple iPhone, iPod touch, iPad).

Основні предмети за освітньою програмую 

“ Програмування та кіберзахист інфокомунікацій ”, які вивчаються на бакалавраті:

на 1 курсі

Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Базові методології та технології програмування(С/С++). Силабус

– Комп’ютерна логіка. Силабус

– Основи комп’ютерних технологій(CS50). Силабус

– Soft skіlls в IT. Силабус

на 2 курсі

Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Алгоритми та структури даних. Силабус

– Інженерія програмного забезпечення . Силабус

– Об’єктно-орієнтоване програмування. Силабус

– Бази даних . Силабус

– Комп’ютерні мережі. Силабус

– Web-програмування. Силабус

на 3 курсі

Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Мікропроцесорні пристрої та системи

– Комп’ютерні системи . Силабус

– Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем . Силабус

– Інтернет речей. Силабус

– Архітектура комп’ютерів. Силабус

– Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

на 4 курсі

Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Алгоритми та методи обчислень. Силабус

– Захист інформації в комп’ютерних системах. Силабус

– Комп’ютерні мережі. Силабус

– Технології проектування комп’ютерних систем. Силабус

– Системне програмне забезпечення. Силабус

– Комп’ютерні системи. Силабус

– Основи охорони праці. Силабус

– Екологія та охорона навколишнього середовища. Силабус

– Безпека життєдіяльності в IT сфері. Силабус

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми, здобувачі можуть обрати з Каталогу вибіркових дисциплін

Посади, на яких зможуть працювати випускники:

 1. Спеціаліст з розробки, тестування та експлуатації мережного програмного забезпечення (DevOps);
 2. Спеціаліст з проєктування та налаштування мереж;
 3. Системний адміністратор (System Administrator);
 4. Системний інженер (System Engineer);
 5. Інженер з обслуговування мережі (Network Engineer);
 6. Адміністратор мережі (Network Administrator);
 7. Менеджер з мережної безпеки (Network Security Manager);
 8. Інженер з безпеки (Security Engineer);
 9. Системний аналітик (System Analyst);
 10. Аналітик кібербезпеки (CyberOps);
 11. Інженер операційного центру безпеки (Security Operations Center, SOC);
 12. Менеджер проектів (Project Manager);
 13. Спеціаліст з розробки та підтримки сервісів (Technical Product Manager / Product Lead / Product Director / Group Product Manager );
 14. Інженер з тестування програмного забезпечення (QA engineer);
 15. Програміст.