На базі кафедри КбПЗ відбудеться фінальний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457 Центральноукраїнський національний технічний університет є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерні науки” в 2020-2023 роках.

На Конкурс приймаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Комп’ютерні науки”, які:

– є пошуковими за своїм характером,

– відповідають фаховим компетенціям спеціальності 122 Комп’ютерні науки,

– не мають нагород НАН України, органів державної влади, інших конкурсів.

Студентські наукові праці, які подаються на другий етап Конкурсу зі спеціальності “Комп’ютерні науки” повинні відповідати вимогам, які визначені Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженим наказом МОН України від 18.04.2017 № 605.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової праці матеріалів та одного наукового керівника.

Наукові роботи здобувачів вищої освіти, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

Студентські наукові роботи виконуються українською мовою та оформлюються шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.

Представлена на Конкурс зі спеціальності “Комп’ютерні науки” наукова робота повинна мати:

– титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр і назва роботи),

– зміст,

– вступ,

– розділи,

– висновки,

– список використаної літератури,

– анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.

У тексті праці є обов’язковими посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків й переліку літературних джерел, креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

У наукових роботах, які подаються на Конкурс зі спеціальності “Комп’ютерні науки”, зокрема в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища й ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування ЗВО замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

Окремо (в окремому запечатаному пакеті) під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2017 № 605).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням встановлених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

Студентські наукові роботи подаються в друкованому і електронному вигляді на адреси:

електронний варіант наукової роботи (файлу в PDF) – computerscience.aucssw@gmail.com,

паперова версія наукової роботи та відомостей про автора (авторів) і наукового керівника:

Центральноукраїнський національний технічний університет,

Галузева конкурсна комісія ВКСНР зі спеціальності “Комп’ютерні науки”,

просп. Університетський, 8,

м. Кропивницький,

25006.

Автори наукових робіт, відібраних галузевою конкурсною комісією, будуть запрошені на підсумкову науково-практичну онлайн-конференцію, яка відбудеться 20–21 квітня 2021 року.

Контактна інформація Секретаріату Галузевої конкурсної комісії зі спеціальності “Комп’ютерні науки”: Доренський Олександр Павлович, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ, тел. +38(066)9558443, computerscience.aucssw@gmail.com.

Інформаційний лист https://bit.ly/35FaEFg