Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 330 cтандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 12  Інформаційні технології, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія.

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія Науково-методичної комісії №8 з інформаційних технологій,  автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення за участі  стейкхолдерів розпочалася работа над освітньою програмою другого (магістерського) рівня, спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.