Триває вдосконалення освітньої програми «Кібербезпека», за якою на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення здійснюється підготовка бакалаврів.

До цього процесу залучено широке коло стейкхолдерів. Серед них – здобувачі вищої освіти, думка і побажання яких беруться до уваги під час перегляду освітньої програми, її компонентів – навчальних дисциплін, практик, атестації.

24 березня відбулася зустріч-нарада студентів та гаранта ОП проф. Олексія СМІРНОВА з питань розвитку і вдосконалення освітньої програми, обговорення проєкту оновленої ОП.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо цілей освітньої програми, програмних результатів навчання, структури ОП, її змісту, софтскілів. Також, як зацікавлені сторони, обговорили зміст освітніх компонент – навчальних дисциплін, питання організації освітнього процесу за ОП, механізм вибору вибіркових дисциплін, навчального навантаження та обсягу самостійного роботи, критерії оцінювання знань з дисциплін, забезпечення академічної доброчесності, матеріально-технічне забезпечення навчальних дисциплін.

Для забезпечення максимальної об’єктивності й неупередженості процесу, здобувачам вищої освіти також запропоновано викласти власні побажання, відгуки, пропозиції, вимоги, скарги, зауваження тощо у формі анкети-опитувальника, який за бажанням студента може бути і анонімним (частина учасників наради скористалися можливістю анонімності). Також здобувачам запропоновано викласти власні оціночні судження щодо якості ОП загалом і можливих недоліків (на думку студентів) у освітній програмі та навчальному процесі загалом.

На завершення заходу здобувачі вищої освіти з гарантом ОП обговорили перейменування спеціальності на «Кібербезпека та захист інформації» з 2023/2024 навчального року, а також апробацію єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) за спеціальністю 125 Кібербезпека на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобувачів 2023 року випуску всіх форм здобуття освіти.

Отримана від здобувачів вищої освіти інформація буде використана гарантом ОП та робочою групою у процесі оновлення ОПП «Кібербезпека».

Всі стейкхолдери запрошуються долучитися до вдосконалення бакалаврських і магістерських освітніх програм, які реалізуються кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ. Надати свої пропозиції, відгук, побажання, потреби, зауваження тощо можна е-поштою, телефоном, телеграмом, у соцмережах.