На кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення відбувається постійне вдосконалення освітньої програми «Кібербезпека», за якою здійснюється підготовка бакалаврів. До цього процесу залучено широке коло стейкхолдерів. Серед них – здобувачі вищої освіти, думки і побажання яких беруться до уваги під час перегляду освітньої програми та її компонентів – навчальних дисциплін, практик, атестації. У рамках вдосконалення освітньої програми 12 вересня 2023 року відбулося ряд зустрічей між здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітній програмі 125 “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня та гарантом даної освітньої програми професором Олексієм Смірновим.

Під час зустрічей зі студентами обговорено освітню програму, а також запрошено до надання пропозицій до неї безпосередньо гаранту ОП або через студентську раду. Розглянуті цілі, фокус та особливості освітньої програми, компетенції та програмні результати навчання. Відбувся  обмін думками щодо змісту освітніх компонент – навчальних дисциплін, питання організації освітнього процесу за освітньою програмою, навчального навантаження та обсягу самостійного роботи, критерії оцінювання знань з дисциплін, забезпечення академічної доброчесності, матеріально-технічне забезпечення навчальних дисциплін.

Крім того було обговорено формування індивідуальних планів в частині реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студентів, які навчаються на освітній програмі 125 “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня, за рахунок застосування механізму вибору вибіркових дисциплін.

Потрібно відмітити, що думки і побажання здобувачів вищої освіти беруться до уваги під час перегляду освітньої програми, її компонентів – навчальних дисциплін, практик, атестації. Отримана від здобувачів вищої освіти інформація буде використана гарантом освітньої програми та робочою групою у процесі оновлення ОПП «Кібербезпека».

Всі стейкголдери запрошуються долучитися до вдосконалення бакалаврських і магістерських освітніх програм, які реалізуються кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ. Надати свої пропозиції, відгук, побажання, потреби, зауваження тощо можна е-поштою, телефоном, телеграмом, у соцмережах.