Науково-дослідна робота студентів


Колодяжний Ігор Олегович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Підвищення ефективності протидії антиукраїнській пропаганді Інтернет-засобами”, 2017–2020рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: запропоновано методологічні засади підвищення ефективності протидії антиукраїнській пропаганді в соціальних мережах; розроблено програмне забезпечення системи кібербезпеки для блокування вхідних вузлів Tor і серверів VPN-провайдерів; запропоновано вдосконалити чинну нормативно-правову базу України в частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): запровадити додаткове блокування Tor, VPN і сайтів з інформацією про обхід заблокованих ресурсів;  апробація: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2018” (Київ, 2018), XLІХ наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2018), VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2019” (Київ, 2019), LІІІ наукова конференція студентів та магістрантів ЦНТУ (Кропивницький, 2019), Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених “Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці” (Київ, 2019), VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2020”, LІV наукова онлайн-конференція здобувачів вищої освіти ЦНТУ (Кропивницький, 2020); публікації:  Drobko, O. Effectiveness Evaluation of Algorithms Testing at the Stage Of Software Detailed Designing / Olena Drobko, Ihor Kolodiazhnyi // Інформаційні технології – 2018 : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2018 р., м. Київ. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 177–179.; Kolodiazhnyi, I. A Software Tool for Increasing Effectiveness of Countering of Anti-Ukrainian Propaganda on Internet / I. Kolodiazhny, O. Dorenskyi // Інформаційні технології – 2020 : VII всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2020. [препринт];  Kolodiazhnyi, I. Increasing Effectiveness of Countering of the Separatism Propaganda and Anti-Ukrainian Ideology in Social Networks / I. Kolodiazhny, O. Dorenskyi // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, 18–19 квіт. 2019 р., м. Київ : матеріали конф. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 279-280. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8941; Колодяжний, І. О. Методологічні засади підвищення ефективності протидії антиукраїнській пропаганді в соціальних мережах / І. О. Колодяжний, О. П. Доренський // Інформаційні технології – 2019 : VІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – С. 53-54. – Режим доступу: https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/zbirnuk/zbirn_tez_materialiv_konf_IT_2019.pdf; Kolodiazhnyi I. A Software Tool For Increasing Effectiv Eness Of Countering Of Anti-Ukrainian Propaganda On Internet / Kolodiazhnyi I., Dorenskyi O. // Інформаційні технології – 2020 : V всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 21 трав. 2020 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – С. 182–183. – Режим доступу: https://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/8/14

Савченко Олексій Володимирович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Підвищення ефективності управління ІТ-проектами та контролю якості програмних засобів інформаційних технологій”, 2017–2018рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: запропоновано застосовувати інформаційний підхід і обґрунтовувати вибір конкретної методології розробки програмних продуктів за допомогою значимості впровадження; розроблено алгоритм оцінювання тест-кейсів для тестування програмного забезпечення простих іт-проектів на системному рівні; запропоновано методику обрання підходу й організації роботи під час реалізації програмного забезпечення на основі оцінок потенціалу впровадження відповідної методології розробки програмних продуктів; апробація: ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» (Полтава, 2017), XLІХ наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2018), XI Всеукраїнська науково-практична WEB-конференція аспірантів, студентів та молодих вчених “Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі” (Кривий Ріг, 2018); публікації:  Савченко О. В. Алгоритм оцінювання тест–кейсів для тестування програмного забезпечення простих ІТ–проектів на системному рівні / О. В. Савченко // Електронні та мехатронні системи : теорія, інновації, практика : зб. наук. праць за матеріалами IІI Всеукр. наук.–практ. Інтернет–конф., 4–5 грудня 2017 р. / Полтав. нац. техн. ун–т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава: ПолтНТУ, 2017. — С. 126–128. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7320; Савченко О.В. Методика вибору оптимальної методології розробки програмних продуктів / Савченко О.В., О.П. Доренський // Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали XІ Всеукр. наук.-практ. web-конф. аспірантів, студентів та молодих вчених (Кривий Ріг, 21-23 бер. 2018 р.). – Кривий Ріг : ВЦ ДВНЗ «КНУ», 2018. – С. 130-133. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7880

Обач Владислав Анатолійович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Науково-практичні засади забезпечення інформаційної безпеки України у банківській сфері”, 2018–2019рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: сформульовано суперечність політик конфіденційності “ПриватБанку” і “Apple” під час використання сервісу Apple Pay; запропоновано вдосконалення чинної нормативно-правової бази банківської сфери України та заходів Національного банку України щодо унеможливленням здійснення переказів коштів за участю платіжних систем–посередників;  апробація: III Всеукраїнська науково-практична конференція “Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання” (Одеса, 2018), Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації” (Кропивницький, 2018), XLІХ наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2018), VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2019” (Київ, 2019), LІІІ наукова конференція студентів та магістрантів ЦНТУ (Кропивницький, 2019); публікації:  Обач, В. А. Порівняльний аналіз політик конфіденційності “Apple” та “ПриватБанку” / В. А. Обач (наук. кер. Доренський О.П.) // Інформаційні технології – 2019 : VІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – С. 151-152. – Режим доступу: https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/zbirnuk/zbirn_tez_materialiv_konf_IT_2019.pdf ; Obach V. Current Issues In Development Of Normative And Legal Support Of Cyber Security Of  Ukrainian Payment And Settlement Systems / Obach Vladyslav (Scientific supervisor O. Dorenskyi) // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листоп. 2018 р.). ― Кропивницький : ЦНТУ, 2018. ― С. 286-287. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8239 ; Obach V. Current issues in development of normative and legal support of cyber security of ukrainian payment and settlement systems / Obach V., Dorenskyi O. // // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали  Міжнар.  наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 17-18 квітня 2019 р..– Київ: Видавничий  центр КНУКіМ, 2019. – 281-282 ; Обач В.А. Стан і актуальні задачі кіберзахисту в системах розрахунків та платіжних системах України / Обач В.А. // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30 листопада 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С. 43-44.

Прокопов Володимир Вікторович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Науково-методичні засади реалізації методів і застосування засобів протидії маніпуляціям суспільною свідомістю та поширенню спотвореної інформації”, 2018–2019рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: запропоновано і обгрунтовано використання Кодексу практик проти дезінформації для забезпечення прозорої, справедливої та надійної медіакампанії;  апробація: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації” (Кропивницький, 2018), XLІХ наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2018), VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2019” (Київ, 2019), LІІІ наукова конференція студентів та магістрантів ЦНТУ (Кропивницький, 2019); публікації:  Прокопов В. В. Нормативно-правові засади протидії маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації в Україні / В.В. Прокопов // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листоп. 2018 р.). ― Кропивницький : ЦНТУ, 2018. ― С. 322-323. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8239 ; Прокопов, В. В. Перспективи використання Кодексу практик проти дезінформації у контексті загальнодержавних виборів в Україні / В. В. Прокопов // Інформаційні технології – 2019 : VІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – С. 101-102. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8872 ; Prokopov V. Perspectives of using the code of practice on disinformation in the context of ukrainian presidential election / Prokopov V., Dorenskyi O. // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали  Міжнар.  наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 17-18 квітня 2019 р..– Київ  : Видавничий  центр КНУКіМ, 2019. – 283-284.

Мороз Антон Сергійович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Науково-методичні засади застосування систем контролю версій у ІТ-діяльності”, з 2019р., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: отримано порівняльні характеристики система контролю версій Mercurial, Darcs, Fossil, GitHub, GitLab;  апробація: ІІІ Міжнародна студентська науково-технічна конференція “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання” (Тернопіль, 2020), LІV наукова онлайн-конференція здобувачів вищої освіти ЦНТУ (Кропивницький, 2020), VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2020” *(Київ, 2020); публікації:  Bubela M. Analytic mark of the relative importance ofinformativetechnologysoftware criteria / Bubela M., Moroz A. // Інформаційні технології – 2020 : V всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 21 трав. 2020 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – С. 102–104. – Режим доступу: https://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/8/14;   Moroz, A. Choice of Distributed Version Control System for IT Projects Realization Justification / Anton Moroz // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : ІІІ Міжнар. студ. наук.-техн. конф., 23-24 квіт. 2020 р., м. Тернопіль : зб. тез конф. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Маріборський ун-т, Техн. ун-т в Кошице [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020. – С. 11-12. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9623

Вакуленко Дар’я Олександрівна, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методологічні засади впровадження інформаційних технологій у освітній процес та АПК”, 2016–2020рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: обгрунтовано ефективність “Google Академія” як засобу забезпечення організованої й системної студентськї НДР, моніторингу й розповсюдження результатів дослідницької діяльності, інформаційно-аналітичної підтримки; обгрунтовано особливості впровадження інформаційних технологій у освітній процес ЗВО; оцінено рівень впровадження та використання інформаційних технологій у вітчизняному АПК;   апробація: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2018” (Київ, 2018),  V всеукраїнський студентський науково-практичний семінар “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій” (Кропивницький, 2018); VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2019” (Київ, 2019), Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених “Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці” (Київ, 2019); VІІ Всеукраїнська НПК молодих науковців “Інформаційні технології – 2020” *(Київ, 2020); публікації:  Вакуленко, Д. О. Особливості впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес закладів вищої освіти / Д. О. Вакуленко, О. П. Доренський // Збірник матеріалів V всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”, 24-25 квіт. 2018 р, м. Кропивницький. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – С. 681-685. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7943; Вакуленко, Д. О. Переваги використання наукометричної платформи “Google Академія” в студентській науково-дослідній роботі / Д. О. Вакуленко // Інформаційні технології – 2018 : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2018 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 26-27. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7941; Vakulenko, D. Features of Introduction of Information Technologies into the Educational Process of Institutions of Higher Education / D. Vakulenko, O. Dorenskyi // Інформаційні технології – 2019 : VІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – С. 3-4. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8903; Vakulenko D. Prospects for the use of domestic IT in agriculture-industrial sector of Ukraine / Daria Vakulenko, Oleksandr Dorenskyi // Інформаційні технології – 2020 : VІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 21 трав. 2020 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2020. [препринт]; Vakulenko D. About Topicality and Efficiency of Introduction of Information Technologies in the Agrarian Sector of Economy / D. Vakulenko, O. Dorenskyi // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, 18–19 квіт. 2019 р., м. Київ : матеріали конф. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 198-199. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8923 ; Vakulenko D.  Prospects for the use of Domestic IT in Agriculture-Industrial Sector of Ukraine / Vakulenko D., Dorenskyi O. // Інформаційні технології – 2020 : V всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 21 трав. 2020 р., м. Київ / Київський університеті імені Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – С. 13–15. – Режим доступу: https://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/8/14 ;   

Толмачов Юрій Петрович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Вдосконалення системи правового регулювання інформаційної безпеки України в медіасфері”, 2018–2019рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: запропоновано розширити спектр сервісу державного регулятора в галузі телерадіомовлення;  апробація: III Всеукраїнська науково-практична конференція “Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання” (Одеса, 2018), XLІХ наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2018); публікації:  Tolmachov Y. Improvement of the system of legal regulation of information security of ukraine in the media sphere / Yurii Tolmachov // // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30 лист. 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С. 45.

Дробко Олена Сергіївна, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Оцінювання ефективності тестування алгоритмів на стадії детального проектування програмного забезпечення”, 2017–2018рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: обгрунтовано ефективність тестування алгоритмів на стадії детального проектування програмного забезпечення для зменшення обсягу відносних витрат на виявлення й виправлення помилок та дефектів у ПЗ; проаналізовано оцінки ефективності тестування алгоритмів на стадії детального проектування програмного забезпечення;  апробація: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2018” (Київ, 2018), XLІХ наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2018); публікації:  Drobko, O. Effectiveness Evaluation of Algorithms Testing at the Stage Of Software Detailed Designing / Olena Drobko, Ihor Kolodiazhnyi // Інформаційні технології – 2018 : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2018 р., м. Київ. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 177–179. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7942

Абашина Анастасія Андріївна, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Практичні аспекти імплементації міжнародних стандартів під час виконання ІТ-проектів – реалізації програмного забезпечення”, 2017–2018рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: обгрунтовано особливості застосування міжнародного стандарту ISO/IEC 12207 у процеси реалізації програмних засобів;  апробація: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні технології – 2018” (Київ, 2018); публікації:  Особливості процесів життєвого циклу програмних продуктів / Абашина А.А. // Інформаційні технології – 2018 : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2018 р., м. Київ. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 161-163. – Режим доступу: https://www.fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Internet_conf_17.05.18/Zbirnyk%20materialiv%20konferentsii_%20IT%20-%202018.pdf

Колісніченко Олексій Юрійович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Аналіз комплексних методів захисту даних у Deep Web”, 2016–2017рр., науковий керівник – доцент Доренський Олександр Павлович; отримані результати: обґрунтовано використання комплексних методів захисту інформації у Deep Web, сформульовано практичні аспекти захисту персональних даних інформаційних сервісів Deep Web;  апробація: XLVIII наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2017); публікації:  Колісніченко О.Ю. Аналіз  методів  кіберзахисту  персональних  даних користувачів  інформаційних  сервісів  глибинної  мережі / О.Ю. Колісніченко, О.П. Доренський // Тези доповідей студентів та магістрантів на LI науковій конференції 13 квітня 2017 року. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 544-545. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf

Хлистун Владислав Васильович, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Аналіз ефективності моделей ЖЦ програмних засобів щодо виявлення помилок на ранніх стадіях реалізації ІТ-проектів”, 2016–2017рр., науковий керівник – старший викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: порівняльні характеристики V- і Y-моделей життєвого циклу програмного забезпечення; апробація: XLVIII наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (Кропивницький, 2017); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “ІТ-2017” (Київ, 2017); публікації:  Хлистун В.В. Порівняльний аналіз V- та Y-подібної моделей життєвого циклу програмного забезпечення / В.В. Хлистун (наук. кер. Доренський О.П.) // Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, В.П. Вембер, О.М. Глушак, О.С. Литвин, Н.П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 401-402. – Режим доступу: https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Informatsiini_tekhnolohii_2017_.pdf

Недолужко Андрій Анатолійович, студент, напрям 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Оцінювання ефективності реалізації веб-ресурсів вітчизняного сегменту глобальної мережі Internet”, 2012–2013рр., науковий керівник – викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: досліджено співвідношення графічних та текстових даних, які передаються мережею Інтернет від веб-сервера до клієнта під час завантаження веб-сайтів національного сегменту мережі Інтернет, запропоновано застосування компресії текстової інформації веб-сайтів для їх зберігання на серверах та передачі каналами зв’язку;  апробація: ХLІV наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів та співробітників  КНТУ (Кіровоград, 2013), Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” (Тернопіль, 2013); публікації:  Доренський О.П. Дослідження веб-трафіку національного сегменту мережі Інтернет / Доренський, О.П.; Недолужко, А.А.; Даркіна, В.О. // Актуальні задачі сучасних технологій: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 11–12 грудня 2013 р., м. Тернопіль – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – С. 184-185. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4956 ; Недолужко А.А. Вплив ДПХ цифрового зображення на оперативність його доставки інфокомунікаціною системою / Недолужко А.А.,  Дoренський О.П. // Інформатика та комп’ютерні технології : Збірка праць IX міжнар. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, 4-6 лист. 2013 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2013. – С. 451-453.

Тріщ Оксана Вікторівна, студент, напрям 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Дослідження джерел виникнення помилок в програмному забезпеченні під час реалізації ІТ-проектів”, 2012–2013рр., науковий керівник – викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: сформульовано причини внесення помилок у програмне забезпечення, запропоновано технологічну схему застосування методів попередження, виявлення та усунення помилок у ПЗ;  апробація: ХLІV наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів та співробітників  КНТУ (Кіровоград, 2013), IX міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців “Інформатика та комп’ютерні технології” (Донецьк, 2013); публікації:  Тріщ О.В. Дослідження методів уникнення помилок в програмному забезпеченні комп’ютерних систем / Тріщ О.В., Дoренський О.П. // Інформатика та комп’ютерні технології : Збірка праць IX міжнар. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, 4-6 лист. 2013 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2013. – С. 466-468. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/55295844.pdf

Гаража Віталій Олександрович, студент, напрям 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Особливості програмної реалізації методів симетричного шифрування даних”, 2012–2013рр., науковий керівник – викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: досліджено й обґрунтовано особливості програмної реалізації алгоритму блочного кодування Rijndael, запропоновано оптимальну модель даних, структуру програми AES-модуля, інтерфейсу користувача для розробки системи шифрування даних дослідженим шифрометодом;  апробація: XLVІ наукова конференція студентів і магістрантів (Кіровоград, 2012), Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” (Тернопіль, 2012); публікації: Гаража В.О. Особливості програмної реалізації алгоритму AES / В.О. Гаража, О.П. Доренський // Актуальні задачі сучасних технологій: Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 19–20 гру. 2012 р., м. Тернопіль : зб. тез доп. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2012. – С. 184-185. – ISBN 978-966-305-044-7. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2567

Змеул Олена Миколаївна, студент, напрям 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Аналіз проблем забезпечення якості програмних засобів”, 2012–2013рр., науковий керівник – викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: запропоновано і обґрунтовано етапи розробки і експлуатації програмних засобів, на кожному з яких можуть виникнути помилки, особливості вимог до розроблення педагогічних програмних засобів, класифікація ПЗ навчального призначення за функціональним призначенням;  апробація: XLVІ наукова конференція студентів і магістрантів (Кіровоград, 2012), Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” (Тернопіль, 2012); публікації: Змеул О.М. Дослідження дидактичних показників оцінки якості програмних засобів навчального призначення / О.М. Змеул, О.П. Доренський // Збірник тез доповідей ХLVІ наукової конференції студентів і магістрантів “Наука – виробництву, 2012”, 19 квітня 2012 року. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С.  505-507. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_nauka_vir.pdf ;  Змеул О.М. Дослідження помилок програмного забезпечення / О.М. Змеул, О.П. Доренський // Актуальні задачі сучасних технологій: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 19–20 грудня 2012 р., м. Тернопіль – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2012. – С. 187-188. – ISBN 978-966-305-044-7. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2567

Максимов Андрій Олегович, студент, напрям 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Дослідження особливостей вимог до інтерфейсу користувача програмних комп’ютерних імітаційних моделей пристроїв і систем”, 2011–2012рр., науковий керівник – викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: особливості вимог до інтерфейсу користувача, методологічні аспекти проектування інтерфейсу користувача програми-імітатора пристрою або системи, правила проектування інтерфейсу користувача комп’ютерних імітаційних моделей пристроїв і систем;  апробація: XLVІ наукова конференція студентів і магістрантів КНТУ (Кіровоград, 2012), Всеукраїнський студентський науково-практичний семінар “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій” (Кіровоград, 2012); публікації:  Максимов А.О. Аналіз вимог до інтерфейсу користувача комп’ютерних імітаційних моделей пристрою (системи) / А.О. Максимов, О.П. Дoренський // Збірник тез доповідей Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 26-28. – URL: http://snt-kntu.ho.ua/doc/Zbirnyk_vnps_dosvid_vprovadzhennya_kt_v_navch_prozes_oct_2012.pdf ;

Баранець Марія Олександрівна, студент, напрям 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Оцінювання ефективності впровадження і застосування програмних емуляторів у навчальний процес ВНЗ”, 2011–2012рр., науковий керівник – викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: імітаційна модель мікросхеми контролера переривань, структурна та функціональна схеми програмного емулятора, програмне забезпечення навчального емулятора  контролера переривань;  апробація: Всеукраїнський студентський науково-практичний семінар “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій” (Кіровоград, 2012); XLVІ наукова конференція студентів і магістрантів КНТУ (Кіровоград, 2012); публікації:  Баранець М.О. Програмна реалізація навчального емулятора контролера переривань / М.О. Баранець, О.П. Дoренський // Збірник тез доповідей Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 23-26. – URL: http://snt-kntu.ho.ua/doc/Zbirnyk_vnps_dosvid_vprovadzhennya_kt_v_navch_prozes_oct_2012.pdf

Шаліновська Наталія Валеріївна, 2018р., Апаратно-програмний комплекс для контролю параметрів з пунктів обліку теплової енергії, індивідуальна (ініціативна) НДРС, отримані результати: розроблено апаратно-програмний комплекс для контролю параметрів з пунктів обліку теплової енергії; III  Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”19-20 квітня 2018р. м. Кропивницький. Минайленко Р.М., Шаліновська Н.В. Апаратно-програмний комплекс для контролю параметрів з пунктів обліку теплової енергії / Р.М. Минайленко, Н.В. Шаліновська // III  Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”19-20 квітня 2018р. м. Кропивницький. Режим доступу:it-kntu.kr.ua › uploads › 2015/01 › Zbirnyk-tez-InfoSecCompTech-2018

Ракоміна Юлія Володимирівна, 2016р., Аналіз методів та засобів ведення інформаційної війни, індивідуальна (ініціативна) НДРС, отримані результати: проведено аналіз методів та засобів ведення інформаційної війни; Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукраїннської науково-практичної конференції., м. Кропивницький, 23–25 листоада. 2016 р. Ракоміна Ю.В., Минайленко Р.М. Аналіз методів та засобів ведення інформаційної війни /Ю.В. Ракоміна, Р.М. Минайленко // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали  Всеукраїннської науково-практичної конференції. ,м. Кропивницький, 23–25 листопада. 2016 р. – Кропивницький : КНТУ, 2016. С.66 – Режим доступу:it-kntu.kr.ua › uploads › 2015/01 › AUConf…

Задирака Вікторія Вікторівна, 2016р., Аналіз заходів для підвищення кібербезпеки підприємства, індивідуальна (ініціативна) НДРС, отримані результати: на основі проведеного аналізу запропоновано заходи для підвищення кібербезпеки підприємств; Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукраїннської науково-практичної конференції., м. Кропивницький, 23–25 листоада. 2016 р. Задирака В.В.., Минайленко Р.М. Аналіз заходів для підвищення кібербезпеки підприємства /В.В. Задирака, Р.М. Минайленко // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали  Всеукраїннської науково-практичної конференції. ,м. Кропивницький, 23–25 листопада. 2016 р. – Кропивницький : КНТУ, 2016. С.51 – Режим доступу:it-kntu.kr.ua › uploads › 2015/01 › AUConf…

Банченко Владислав Олексійович, 2016р., Аналіз критеріїв відбору об’єктів для захисту від кібератак, індивідуальна (ініціативна) НДРС, отримані результати: проведено аналіз критеріїв на основі якого можна зробити висновок про те чи знаходиться той чи інший об’єкт в зоні ризику атаки кіберзлочинців; Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукраїннської науково-практичної конференції., м. Кропивницький, 23–25 листоада. 2016 р. Банченко В.О., Минайленко Р.М. Критерії відбору об’єктів для захисту від кібератак /В.О. Банченко, Р.М. Минайленко // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали  Всеукраїннської науково-практичної конференції.,м. Кропивницький, 23–25 листопада. 2016 р. – Кропивницький : КНТУ, 2016. С.40 – Режим доступу:it-kntu.kr.ua › uploads › 2015/01 › AUConf…

Турчин Андрій Вікторович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення системи забезпечення міжз’єднань центрів обробки даних”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування ЦОД, створено програмне забезпечення для функціонування з’єднань ЦОД; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, LII наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2018” (24 квітня 2018, Кропивницький); публікації:  Турчин А. В. Дослідження та перспективи розвитку спортивного програмного забезпечення Мобільний тренер / А. В. Турчин, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 91. – Режим доступу:  http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3939;

Палюга Богдан Петрович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне  забезпечення мережевих сховищ на основі технології NVR”, 2015–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування технології NVR для мережевих сховищ, створено програмне забезпечення для функціонування цих сховищ; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, LII наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2018” (24 квітня 2018, Кропивницький);

Прокопенко Олександр Олександрович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення системи Digital Signage для реалізації корпоративного телебачення (IP TV)”, 2015–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи Digital Signage для реалізації корпоративного телебачення (IP TV), створено програмне забезпечення для функціонування цієї системи; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, LII наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2018” (24 квітня 2018, Кропивницький);

Рисований Дмитро Олегович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення платформи віртуалізації з підтримкою розподіленого сховища”, 2015–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування платформи віртуалізації з підтримкою розподіленого сховища, створено програмне забезпечення для самої віртуалізації; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, LII наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2018” (24 квітня 2018, Кропивницький);

Ушаков Олександр Андрійович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення системи сегментації мережі за допомогою технології TrustSec”, 2015–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування технології TrustSec для сегментації мережі, створено п

Шилін Андрій Юрійович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення універсального засобу управління мережею  Wi-Fi та аналізу даних”, 2015–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність універсального засобу управління мережею  Wi-Fi та аналізу даних, створено програмне забезпечення такого засобу; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, LII наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2018” (24 квітня 2018, Кропивницький);

Коваленко Юрій Віталійович,, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Алгоритм знаходження найдовшого (критичного) шляху в орієнтованому ациклічному графі”, 2014–2019рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування теорії графів для пошуку критичного шляху, створено модель для візуалізації ациклічного графу і програму алгоритму пошуку; апробація: Всеукраїнська олімпіада з програмування АСМ–ІСРС 2019 і 2018рр., Студентський науково-практичного семінар “Наукоємні технології розробки алгоритмів” (3 листопада 2017, Кропивницький); публікації:  Коваленко Ю. В. Генетичний алгоритм в комп’ютерно-інтегрованих технологіях / Ю. В. Коваленко, Л. І. Поліщук // Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали Всеук. наук.- практ. інтернет конф., м. Кропивницький, 16-17 лист. 2017р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – С. 213-215. – Режим доступу:  http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8132;

Константинова Аліна Андріївна, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Метод розробки алгоритмів адаптивного тестування”, 2017–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування методу розробки алгоритмів адаптивного тестування; апробація: Студентський науково-практичного семінар “Наукоємні технології розробки алгоритмів” (3 листопада 2017, Кропивницький);

Варченко Владислав Володимирович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Алгоритм Lucifer”, 2017–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування алгоритму Lucifer; апробація: Студентський науково-практичного семінар “Наукоємні технології розробки алгоритмів” (3 листопада 2017, Кропивницький);

Самойленко Роман Дмитрович,, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка алгоритму пошуку найбільш вигідного шляху”, 2014–2019рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування теорії графів для пошуку найбільн вигідного шляху, створено модель для візуалізації графу і програму алгоритму пошуку; апробація: Всеукраїнська олімпіада з програмування АСМ–ІСРС 2019 і 2017рр., Студентський науково-практичного семінар “Наукоємні технології розробки алгоритмів” (3 листопада 2017, Кропивницький); публікації:  Самойленко Р. Д. Дослідження та перспектива розробки програмного забезпечення StarsShuffle / Р. Д. Самойленко, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 223. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3944;

Коба Олександр Володимирович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка алгоритму знаходження мінімального дерева Штейнера”, 2014–2019рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: розроблено алгоритм знаходження мінімального дерева Штейнера, створено модель для візуалізації дерева і програму алгоритму пошуку; апробація: Всеукраїнська олімпіада з програмування АСМ–ІСРС 2017р., Студентський науково-практичного семінар “Наукоємні технології розробки алгоритмів” (3 листопада 2017, Кропивницький);

Резенко Марк Станіславович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка програмного забезпечення системи підтримки множинного представлення структури каталогів”, 2016–2017рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи підтримки множинного представлення структури каталогів, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота спеціаліста, LI наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2017” (13 квітня 2017, Кропивницький);

Карпенко Антон Вікторович, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка програмного  забезпечення системи SLA для сервісів IaaS”, 2016–2017рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи SLA для хмарних сервісів IaaS, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота спеціаліста, LI наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2017” (13 квітня 2017, Кропивницький);

Кадім Ахмед Абулсаттар, індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення системи відеоаналітики на основі  систем машинного зору”, 2013–2017рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи відеоаналітики на основі  систем машинного зору, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, LI наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2017” (13 квітня 2017, Кропивницький);

Іванченко О. О., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка систем компіляції програмного коду” 2011-2012р., науковий керівник – викладач Бісюк В.А..; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи CLR для компіляції NET-додатків в MS VisualStudio; апробація: Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21-23 бер. 2012 р., м. Кіровоград; публікації: Іванченко, О. О. Платформа CLR в середовищі ОС Windows / О. О. Іванченко, В. А. Бісюк // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21-23 бер. 2012 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 2012. – С. 99-100.

Іщенко А. О., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка систем компіляції програмного коду” 2011-2012р., науковий керівник – викладач Бісюк В.А..; отримані результати: обґрунтовано доцільність використання машинно-залежної оптимізації, що дозволяє компілятору генерувати ефективний машинний код з мов високого рівня; апробація: Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21-23 бер. 2012 р., м. Кіровоград; публікації: Іщенко, А. О. Машинно-залежна оптимізація в компіляторах / А. О. Іщенко, В. А. Бісюк // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21–23 бер. 2012 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. ― Кіровоград: КОД, 2012. ― С. 72–73.

Новожилова О. А., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” 2015-2016р., науковий керівник – викладач Бісюк В.А..; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування алгоритмів стемінгу, а саме Стемер Портера; апробація: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки» :, м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р.; публікації: Бісюк, В. А. Методи ідентифікації спаму у соціальних мережах / В. А. Бісюк, О. А. Новожилова // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – С. 184–185.

Колісніченко О. Ю., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” 2015-2016р., науковий керівник – викладач Бісюк В.А..; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування вбудованих та зовнішніх систем захисту електроної пошти; апробація: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки» :, м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р.; публікації: Колісніченко, О. Ю. Методи захисту від хакерів при роботі із електронними скриньками / О. Ю. Колісніченко, В. А. Бісюк // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – С. 116–117.

Обач В.А., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методи протидії інформаційним впливам в соціальних мережах” 2018-2019 р., науковий керівник – викладач Гермак В.С.; отримані результати: обґрунтовано залежність сили інформаційного впливу від емоційно-вольового стану об’єкту впливу; апробація: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», м. Кропивницький, 27-29 листопада 2018 р.; публікації: Обач В.А. Аналіз впливу темних патернів на свідомість людини / В.А. Обач, В.С. Гермак // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, м. Кропивницький, 27-29 листоп. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа “Інститут модернізації змісту освіти”, Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – с. 297. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8239

Азуз Амір Майсара, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Аналіз соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки” 2016-2017 р., науковий керівник – викладач Гермак В.С.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування графових моделей для аналізу соціальних мереж; апробація: LІ наукова конференція студентів і магістрантів ЦНТУ, м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.; публікації: Азуз А.М. Огляд основних задач аналізу соціальних мереж / А.М. Азуз, В.С. Гермак // Збірник тез доповідей LІ наукової конференції студентів і магістрантів, м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.– с. 46-48. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection of student and master Science Day 202017.pdf

Кирилін Є. О., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Моделювання соціальних процесів в інформаційно-комунікаційних мережах” 2015-2016 р., науковий керівник – викладач Гермак В.С.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування багатоагентних моделей соціальних процесів; апробація: L наукова конференція студентів і магістрантів ЦНТУ, м. Кропивницький, 14 квітня 2016 р.; публікації: Кирилін Є. О. Аналіз принципів побудови багатоагентних моделей соціальних процесів / Е.О. Кирилін, В.С. Гермак // Збірник тез доповідей L наукової конференції студентів і магістрантів, м. Кропивницький, 14 квітня 2016 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2016.– с. 514-517. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/SCIENCE-PRODUCTION_XLIX.pdf

Бобилєв В.А., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Застосування теорії випадкових графів для моделювання інформаційних систем” 2013-2014 р., науковий керівник – викладач Гермак В.С.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування моделей випадкових графів для моделювання інформаційних систем; апробація: Науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, м. Кропивницький, 4 грудня 2014 р.; публікації: Бобилєв В.А. Моделі випадкових графів та їх застосування для моделювання програмних систем / В.А. Бобилєв, В.С. Гермак // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, м. Кіровоград, 4 грудня 2014 р. – Кіровоград: КНТУ, с. 46. – Режим доступу: http://kbpz.kntu.kr.ua/wp-content/uploads/2020/04/Науково-практична-конференція-“Інформаційні-технології-та-комп’ютерна-інженерія”-2014.pdf

Фесечко Д.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «SINGLE-PAGE APPLICATION (SPA)» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2018-2019 рр.; отримані результати: проведено дослідження додатків SPA та виявлено, що SPA істотно скорочує завантаження одного і того ж контенту знову і знову; результати апробовано на LІІІ науковій конференції студентів і магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2019” приуроченого до 90-річчя ЦНТУ (м. Кропивницький, 18 квітня 2019 р.); – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – С. 139-140. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/den_nauki_st_2019.pdf

Железняк Б.Ю., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Гнучкий модульний код, написаний по принципу єдинства» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2018-2019 рр.; отримані результати: доведено, що використовуючи гнучкий модульний код обов’язки об’єктів стають ясно позначені та імовірність «поломки» коду значно зменшується результати апробовано на LІІІ науковій конференції студентів і магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2019” приуроченого до 90-річчя ЦНТУ (м. Кропивницький, 18 квітня 2019 р.);  – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – С. 145-146. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/den_nauki_st_2019.pdf

Нєдєльський Д.С., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Новий POS вірус, який краде гроші)» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2018-2019 рр.; отримані результати: встановлено, що  щоб не спіймати віруси, всі керуючі POS-терміналами комп’ютери повинні оснащуватися ефективними антивірусними програмами, а системне ПО своєчасно оновлюватися; результати апробовано на LІІІ науковій конференції студентів і магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2019” приуроченого до 90-річчя ЦНТУ (м. Кропивницький, 18 квітня 2019 р.); .);  – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – С. 145-146. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/den_nauki_st_2019.pdf

Головатій В.І., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Способи організації DDoS-атак» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2017-2018 рр.; отримані результати: проведено дослідження способів DDoS-атак та встановлені засоби захисту; результати апробовано на  LII науковій конференції студентів та магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2018” (м. Кропивницький, 24 квітня 2018 р.); – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 89-90. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/LII_konf_day_nauka_2018.pdf

Кобець М.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Кібертероризм як загроза інформаційній» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2017-2018 рр.; отримані результати: сформовано основні задачі інформаційної безпеки, виявлено головні загрози кіберпросторута розглянуто головні особливості кібертероризму; результати апробовано на  результати апробовано на  LII науковій конференції студентів та магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2018” (м. Кропивницький, 24 квітня 2018 р.); – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 90-92. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/LII_konf_day_nauka_2018.pdf

Гіцеларь Д.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Напрямки захисту інформації в глобальних інформаційних системах» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2017-2018 рр.; отримані результати: розглянуто напрямки захисту з питань безпеки в мережі Інтернет  ; результати апробовано на  результати апробовано на  LII науковій конференції студентів та магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2018” (м. Кропивницький, 24 квітня 2018 р.); – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 92-94. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/LII_konf_day_nauka_2018.pdf

Макєєв А.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Інформаційна війна та управління  інформацією» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2017-2018 рр.; отримані результати: встановлено, що руйнування, яких завдають інформаційні війни у суспільній психології, психології особи, за масштабами і за значенням цілком співмірні, а часом і перевищують наслідки збройних воєн; результати апробовано на  результати апробовано на  LII науковій конференції студентів та магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2018” (м. Кропивницький, 24 квітня 2018 р.); – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 94-95. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/LII_konf_day_nauka_2018.pdf

Савеленко Д.А., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Можливості захисту вихідного коду мови програмування python» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2016-2017 рр.; отримані результати: розглянуто методи захисту вихідного коду та знайдено найбільш якісний метод; результати апробовано на  результати апробовано на LI науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених за підсумками проведення “Дня науки – 2017” (м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.); – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 468-469. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf

Цвик С.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Реалізація клієнтської та серверної частин ігрового програмного забезпечення в різних середовищах розробки» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2016-2017 рр.; отримані результати: розглянули та підсумували що головні обов’язки серверу – обробка запитів від клієнтів та забезпечення синхронізації. А обов’язки клієнта – оформлення запитів та взаємодія з користувачем; результати апробовано на LI науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених за підсумками проведення “Дня науки – 2017” (м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.);– Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 76-78. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf

Притула А.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Огляд існуючих сучасних архітектур систем баз даних» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2016-2017 рр.; отримані результати: обґрунтовано вибір популярних баз даних; результати апробовано на LI науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених за підсумками проведення “Дня науки – 2017” (м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.); – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 458-461. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf

Грудік В.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Штучний інтелект. Його класифікація» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2015-2016 рр.; отримані результати: проведено дослідження  та виявлено які класифікації має штучний інтелект і яка користь від нього; результати апробовано на L науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених за підсумками проведення “Дня науки – 2016” (м. Кропивницький, 14 квітня 2016 р.);– Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – С. 516-517. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/SCIENCE-PRODUCTION_XLIX.pdf

Лісовий В.А., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Огляд форм представлення в промислових і комерційних експертних системах» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2015-2016 рр.; отримані результати: проаналізовано можливості різних експертних систем; результати апробовано на L науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених за підсумками проведення “Дня науки – 2016” (м. Кропивницький, 14 квітня 2016 р.);– Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – С. 527-528. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/SCIENCE-PRODUCTION_XLIX.pdf

Охотний С. М., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Революція штучного інтелекту» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2015-2016 рр.; отримані результати: розглянуто форми і види штучного інтелекту та обґрунтовано їх застосування; результати апробовано на L науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених за підсумками проведення “Дня науки – 2016” (м. Кропивницький, 14 квітня 2016 р.);– Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – С. 532-534. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/SCIENCE-PRODUCTION_XLIX.pdf

Буравченко І.А., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Роль квантового комп’ютера у долі криптографії» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2014-2015 рр.; отримані результати: виявлено, що квантові комп’ютери  призводять до покращення у області криптографії; результати апробовано на  всеукраїнській науково-практичної конференції «Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості» 2015/4/16 КНТУ, 53-55с.– Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/InfoSec_Conference_Kirovograd_KNTU_16_April_2015.pdf

Лозовий В.А., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Особливості процесу тестування програмного забезпечення за допомогою чорного й білого ящиків» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2013-2014 рр.; отримані результати: виявлено, що використання тестування програмного забезпечення дозволяє значно зменшити рівень багів та проблемвиявлено, що квантові комп’ютери  призводять до покращення у області криптографії; результати апробовано на   науково-практичної “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” 2014 КНТУ, 75с.– Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/IT_CE_Conference_Kirovograd_KNTU_December_4_2014.pdf

Пованда Ю.С., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Переваги застосування вбудованих функцій в об’єктно-орієнтованому програмуванні» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2013-2014 рр.; отримані результати: розроблений програмний продукт для використанні вбудованих функцій; результати апробовано на   науково-практичної “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” 2014 КНТУ, 75с.– Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/IT_CE_Conference_Kirovograd_KNTU_December_4_2014.pdf

Пфо О.М., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Використання об’єктів у програмуванні» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2013-2014 рр.; отримані результати: розроблений програмний продукт для використанні об’єктів у програмуванні; результати апробовано на   науково-практичної “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” 2014 КНТУ, 87с.– Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/IT_CE_Conference_Kirovograd_KNTU_December_4_2014.pdf

Кучеренко І.С. ,  Ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Програмне забезпечення системи запобігання аналізу та модифікації програмних продуктів» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2013-2014 рр.; отримані результати: розроблено Програмне забезпечення системи запобігання аналізу та модифікації програмних продуктів; результати апробовано на   науково-практичної “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” 2014 КНТУ, 79-80с.– Режим доступу:http://it-kntu.kr.ua/conf/AITandSCS_Kirovograd_2013.pdf

Старіцин М.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Програмне забезпечення системи управління файлами в ОС Windows на основі технології EFS» (керівник – Конопліцька-Слободенюк О.К..); 2013-2014 рр.; отримані результати: розроблено Програмне забезпечення системи системи управління файлами в ОС Windows на основі технології EFS; результати апробовано на   науково-практичної “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” 2014 КНТУ, 79-80с.– Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/AITandSCS_Kirovograd_2013.pdf

Дробко О.С., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методи використання інформаційних технологій для аналізу даних та забезпечення інформаційної безпеки суспільства ” 2018-2019 р., науковий керівник – викладач Константинова Л.В.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування різних типів дизайну сайтів та огляд й аналіз середовищ їх розробки; апробація: LIII наукова конференція студентів та магістрантів, . Кропивницький: ЦНТУ, 2019/4; публікації: Дробко О.С. Огляд типів дизайну сайтів та аналіз середовищ для їх розробки/ Дробко О.С., Константинова Л.В. // Збірник тез доповідей студентів та магістрантів LІІІ наукової конференції за підсумками проведення “Дня науки–2019,”приуроченого до 90-річчя ЦНТУ 18 квітня 2019року. Кропивницький: ЦНТУ, 2019.– С. 131 – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/den_nauki_st_2019.pdf

Нестеряк Е.В., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методи використання інформаційних технологій для аналізу даних та забезпечення інформаційної безпеки суспільства ” 2017-2018р., науковий керівник – викладач Константинова Л.В.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування методів машинного навчання; огляд методів ML за категоріями; апробація: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 19-20 квітня 2018 р., м. Кропивницький, LII наукова конференція студентів та магістрантів, 2018/4, м. Кропивницький, ЦНТУ; публікації: Нестеряк Е.В. Дослідження методів машинного навчання / Нестеряк Е.В. // Інформаційна безпека та комп’ютерні технології: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 року, м. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 318-320 с. – Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/wp-content/uploads/2015/01/Zbirnyk-tez-InfoSecCompTech-2018.pdf; Нестеряк Е.В., Константинова Л.В. Огляд методів машинного навчання // Тези доповідей студентів та магістрантів на LII науковій конференції 24 квітня 2018 року. Кропивницький: ЦНТУ, 2018.– С. 111-112 – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/LII_konf_day_nauka_2018.pdf

Коваль В. О., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методи використання інформаційних технологій для аналізу даних та забезпечення інформаційної безпеки суспільства ” 2016-2017р., науковий керівник – викладач Константинова Л.В.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування методів захисту персональних даних в Інтернет, огляд основних видів кіберзлочинів у сфері використання платіжних систем, огляд нормативно-правових засад кібербезпеки в Україні; апробація: Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р., Кропивницький, КНТУ; ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”, 2017/4 м. Кропивницький; LI наукова конференції студентів та магістрантів «Наука – виробництву 2017», 2017/4, м. Кропивницький, ЦНТУ; публікації: Коваль В. О. Огляд нормативно-правових засад кібербезпеки в Україні/ Коваль В. О. // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р.– Кропивницький : КНТУ, 2016. – C. 13-16. – Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/wp-content/uploads/2015/01/AUConferenceCyberSecurity_November2016.pdf; Коваль В. О. Захист персональних даних в Інтернет / Константинова Л. В., Коваль В. О. // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інормаційна безпека та комп’ютерні технології”, 2017/4 Кропивницький: ЦНТУ, 51-52 с. – Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/wp-content/uploads/2015/01/Zbirnyk_ISCT_2017.pdf; Коваль В. О. Огляд основних видів кіберзлочинів у сфері використання платіжних систем/ Коваль В. О., Константинова Л. В.// Збірник тез доповідей LI наукової конференції студентів та магістрантів, 2017/4, м. Кропивницький, ЦНТУ, 74-76 с. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf

Курбанов В.О., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Методи використання інформаційних технологій для аналізу даних та забезпечення інформаційної безпеки суспільства” 2013-2014р., науковий керівник – викладач Константинова Л.В.; отримані результати: огляд різновидів типів методів аналізу зв’язків та обґрунтовано доцільність застосування конкретних методів аналізу зв’язків для роботи з базами даних, наведено недоліки та переваги; апробація: ХLVІІІ наукова конференція студентів і магістрантів, 17 квітня 2014 р., КНТУ, м. Кропивницький; публікації: Курбанов В.О. Методи аналізу зв’язків для роботи з базами даних / Курбанов В.О.// Збірник тез доповідей за підсумками XLVІІІ наукової конференції студентів та магістрантів., 17 квітня 2014 р. – Кропивницький : КНТУ, 2014. – С. 254. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/PRODUCTION_SCIENCE_%202014.pdf

Кучмистенко В.І., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Перспективні інформаційні технології ” 2012-2013р., науковий керівник – викладач Константинова Л.В.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування методів управління швидкістю обробки SQL запитів до баз даних; апробація: ХLVІІ наукова конференція студентів і магістрантів, 18 квітня 2013 р., КНТУ, м. Кропивницький; публікації: Кучмистенко В.І. Способи управління швидкістю обробки запитів / В.І. Кучмистенко // Збірник тез доповідей за підсумками XLVІІ наукової конференції студентів та магістрантів., 18 квітня 2013 р. – Кропивницький : КНТУ, 2013. – С. 206. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/EDUCATION-PRODUCTION_2013.pdf

Павленко Ю.О., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Перспективні інформаційні технології” 2011-2012р., науковий керівник – викладач Константинова Л.В..; отримані результати: обґрунтовано доцільність використання обмежень даних при створенні баз даних за допомогою SQL; апробація: Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21-23 бер. 2012 р., м. Кіровоград; публікації: Павленко Ю.О., Обмеження даних при створенні баз даних / Павленко Ю.О., Константинова Л.В. // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21–23 бер. 2012 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. ― Кіровоград: КОД, 2012. ― С. 154–156. – Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/pz2012.pdf

Ятел О.В., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Перспективні інформаційні технології” 2010-2011р., науковий керівник – асистент Константинова Л.В.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування методів обробки помилок при роботі з формами Access на прикладі бази даних «Військова частина»; апробація: XLV наукова конференція студентів та магістрантів КНТУ, 19 травня 2011 р., м. Кіровоград; публікації:  Ятел О.В. Обробка помилок на рівні форм / Ятел О.В., Константинова Л.В.// Збірник тез доповідей за підсумками XLV наукової конференції студентів та магістрантів університету «Наука виробництву». – 2011. -, С. 784-785. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/nauka-virobn.pdf

Шевченко С.Д.,здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Перспективні інформаційні технології” 2009-2010р., науковий керівник – асистент Константинова Л.В.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування перспективних інформаційних технологій у навчанні; апробація: XLІII наукова конференція студентів та магістрантів КНТУ, 16 квітня 2009 р., м. Кіровоград; публікації: Шевченко С.Д. Застосування перспективних інформаційних технологій у навчанні / Шевченко С.Д., Константинова Л.В.// Збірник тез доповідей за підсумками XLІII наукової конференції студентів та магістрантів та XL наукової конференції викладачів, аспірантів та співробітників університету «Наука виробництву». – 2009. -, С. 1003-1005. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/nv.pdf

Кульчицький О.С., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах» (керівник – Ладигіна О.А.); 2018-2020 рр.; отримані результати: виявлені недоліки методів надійності та захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах; результати апробовано на Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації» (м. Кропивницький, 27–29 листопада 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології»  (м. Харків, 24-25 квітня 2019 р.), XII Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2019» (м. Одеса , 17-18 жовтня 2019 р.); II Міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології» ( м. Кропивницький, 2-3 квітня 2020 р.); публікації: Кульчицький О.С. Вимоги протидії кіберзлочинності в умовах громадської локалізації / О.С. Кульчицький // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький,  27–29 листоп. 2018 р.). – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 344; Кульчицький О.С., Ладигіна О.А. Аналіз роботи захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах / О.С. Кульчицький, О.А. Ладигіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та інформаційні технології”: тези доповідей, 24 – 25 квітня 2019 р., – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця. – 2019. – С.14. – Режим доступу: http://www.itconf.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Сборник-тезисов-преподав.-конференции-17.04.19.pdf#page=14; Кульчицький О.С., Ладигіна О.А. Особливості надійності та захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах / О.С. Кульчицький, О.А. Ладигіна // Інформаційні технології і автоматизація – 2019 : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф;  тези наук. доп. [Одеса, 17-18 жовтня 2019 р.]. –  Одеса: ОНАХТ, 2019. –  ч. 1. – С. 19-21. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9201/3/INFORMATION%20TECHNOLOGIES%202019.pdf; Кульчицький О.С., Ладигіна О.А. Інформаційна безпека комп’ютерної системи та мережі від внутрішніх та зовнішніх атак / О. С. Кульчицький, О. А. Ладигіна // Інформаційна безпека та інформаційні технології : тез. доп. II міжнар. наук.- практ. конф., 2-3 квіт. 2020 р., м. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – С. 10.  – Режим доступу: dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9554/1/Збірник%20тез%202-3%20квітня.pdf

Шевченко В.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Вирішення прикладних задач за допомогою комп’ютерної графіки» (керівник – Ладигіна О.А.); 2018-2019 рр.; отримані результати: обґрунтовано вибір засобів комп’ютерної графіки для вирішення прикладних задач; результати апробовано на Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації» (м. Кропивницький, 27–29 листопада 2018 р.); публікація: Шевченко В.О. Вибір засобів комп’ютерної графіки для вирішення прикладних задач / В.О. Шевченко // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький,  27–29 листоп. 2018 р.). – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 285;

Карпов Є.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Розвиток комп’ютерної графіки у контексті Net-Art» (керівник – Ладигіна О.А.); 2018-2019 рр.; отримані результати: проведено дослідження у області Net-Art; результати апробовано на Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації» (м. Кропивницький, 27–29 листопада 2018 р.); публікація: Карпов Є.О. Особливості комп’ютерної графіки в контексті Net-Art / Є.О. Карпов // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький,  27–29 листоп. 2018 р.). – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 277-278;

Калюжний Р.І., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Штучний інтелект у хмарних технологіях» (керівник – Ладигіна О.А.); 2018-2019 рр.; отримані результати: проаналізовано можливості комбінацій штучного інтелекту і хмарних технологій; результати апробовано на Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації» (м. Кропивницький, 27–29 листопада 2018 р.); публікація: Калюжний Р.І. Симбіоз штучного інтелекту і хмарних технологій / Р.І. Калюжний Р.І. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький,  27–29 листоп. 2018 р.). – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 204;

Сергатий В.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Комп’ютерні технології у туристичної діяльності» (керівник – Ладигіна О.А.); 2018-2019 рр.; отримані результати: розроблений програмний продукт для організації самостійної подорожі; результати апробовано на LІІІ науковій конференції студентів і магістрантів за підсумками проведення “Дня науки – 2019” приуроченого до 90-річчя ЦНТУ (м. Кропивницький, 18 квітня 2019 р.); публікація: Сергатий В.В., Ладигіна О.А. Розробка інтернет-системи, пов’язаної з туристичною діяльністю / В.В. Сергатий, О.А. Ладигіна // Збірник тез доповідей студентів та магістрантів LІІІ наукової конференції за підсумками проведення “Дня науки – 2019,” приуроченого до 90-річчя ЦНТУ 18 квітня 2019 року. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – С. 152-153. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/den_nauki_st_2019.pdf#page=152

Денісов І.Ю., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Надійність передачі даних у системі відеоконференцзв’язку» (керівник – Ладигіна О.А.); 2017-2018 рр.; отримані результати: вдосконалено методи доступності та цілісності передачі даних у системі відеоконференцзв’язку; результати апробовано на LII науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кропивницький, 24 квітня 2018 р.); публікація: Денісов І.Ю., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення гарантованої доступності та цілісності передачі даних у системі відеоконференцзв’язку / І.Ю. Денісов, О.А. Ладигіна О.А. // Тези доповідей студентів та магістрантів на LII науковій конференції 24 квітня 2018 року. – Кропивницький:ЦНТУ, 2018. – С. 115. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/LII_konf_day_nauka_2018.pdf#page=115

Пугач Д.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Технологія віртуалізації у організації роботи виділеного серверу» (керівник – Ладигіна О.А.); 2016-2017 рр.; отримані результати: розроблений програмний продукт для забезпечення безперебійної роботи віртуального серверу; результати апробовано на LI науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.); публікація: Пугач Д.О., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення віртуального виділеного серверу з використанням технології vds/vps / Д.О. Пугач, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів та магістрантів наLI науковій конференції 13 квітня 2017 року. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.– С. 90. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf#page=90

Литвиненко А.І., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Гіперконвергенції ІТ-інфраструктури» (керівник – Ладигіна О.А.); 2016-2017 рр.; отримані результати: розроблений програмний продукт для реалізації гіперконвергенції ІТ-інфраструктури; результати апробовано на LI науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.); публікація: Литвиненко А.І., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення гіперконвергенції ІТ-інфраструктури / А.І. Литвиненко, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів та магістрантів наLI науковій конференції 13 квітня 2017 року. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.– С. 85. – Режим доступу:http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf#page=85

Кушняр Р.М., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Захист інформації у cloud-системах» (керівник – Ладигіна О.А.); 2016-2017 рр.; отримані результати: вдосконалено методи захисту інформації у cloud-системах; результати апробовано на LI науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.); публікація: Кушняр Р.М., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення захисту персональних даних у cloud-системах / Р.М. Кушняр, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів та магістрантів наLI науковій конференції 13 квітня 2017 року. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.– С. 84. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf#page=84

Кирилін Є.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Технологія web scale в обміні даних між дата-центрами» (керівник – Ладигіна О.А.); 2016-2017 рр.; отримані результати: вдосконалено метод передачі даних між дата-центрами; результати апробовано на LI науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кропивницький, 13 квітня 2017 р.); публікація: Кирилін Є.О., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення передачі даних між дата-центрами на основі технології web scale / Є.О. Кирилін, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів та магістрантів на LI науковій конференції 13 квітня 2017 року. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.– С. 83. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/Collection%20of%20student%20and%20master%20Science%20Day%202017.pdf#page=83

Щербатюк В.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Забезпечення якості функціонування ЦОД» (керівник – Ладигіна О.А.); 2015-2016 рр.; отримані результати: вдосконалено методи підвищення надійності функціонування ЦОД; результати апробовано на L науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кіровоград, 14 квітня 2016 р.); публікація: Щербатюк В.О., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення системи підвищення надійності функціонування ЦОД / В.О. Щербатюк, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів і магістрантів на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 677-678. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4067/1/SCIENCE-PRODUCTION_L.pdf#page=681

Юрчук Я.М., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Технології опрацювання гібридних жорстких дисків SSD/HDD» (керівник – Ладигіна О.А.); 2015-2016 рр.; отримані результати: розроблений програмний продукт для оцінювання стану гібридних жорстких дисків SSD/HDD; результати апробовано на L науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кіровоград, 14 квітня 2016 р.); публікація: Юрчук Я.М., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення систем оцінки стану гібридних жорстких дисків SSD/HDD / Я.М. Юрчук, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів і магістрантів на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 555-556. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4067/1/SCIENCE-PRODUCTION_L.pdf#page=559

Цабій Д.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Рішення з віртуалізації для об’єднаних комунікацій у мережі» (керівник – Ладигіна О.А.); 2015-2016 рр.; отримані результати: вдосконалено методи віртуалізації об’єднаних мережевих комунікацій; результати апробовано на L науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кіровоград, 14 квітня 2016 р.); публікація: Цабій Д.О., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення системи віртуалізації об’єднаних комунікацій у мережі / Д.О. Цабій, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів і магістрантів на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 552-553. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4067/1/SCIENCE-PRODUCTION_L.pdf#page=556

Теплих О.Д., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «AVB-технології у комп’ютерній мережі» (керівник – Ладигіна О.А.); 2015-2016 рр.; отримані результати: вдосконалено методи реалізації AVB-технології; результати апробовано на L науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кіровоград, 14 квітня 2016 р.); публікація: Теплих О.Д., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення реалізації AVB-технології у мережі / О.Д. Теплих, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів і магістрантів на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 549-551. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4067/1/SCIENCE-PRODUCTION_L.pdf#page=553

Пономарьов Д.С., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Аналіз даних у ситуаційних центрах» (керівник – Ладигіна О.А.); 2015-2016 рр.; отримані результати: створена система аналізу даних у ситуаційних центрах; результати апробовано на L науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кіровоград, 14 квітня 2016 р.); публікація: Пономарьов Д.С., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення системи аналізу даних у ситуаційних центрах / Д.С. Пономарьов, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів і магістрантів на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 537-538. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4067/1/SCIENCE-PRODUCTION_L.pdf#page=541

Панська А.В., ініціативна (індивідуальна) НДР студента «Технології віртуалізації для застосування у мережах Nuage Networks» (керівник – Ладигіна О.А.); 2015-2016 рр.; отримані результати: вдосконалено методи віртуалізації стосовно мережі Nuage Networks; апробовано на L науковій конференції студентів і магістрантів «Наука – виробництву» (м. Кіровоград, 14 квітня 2016 р.); публікація: Панська А.В., Ладигіна О.А. Програмне забезпечення віртуалізації мережі Nuage Networks / А. В. Панська, О.А. Ладигіна // Тези доповідей студентів і магістрантів на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 535-536. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4067/1/SCIENCE-PRODUCTION_L.pdf#page=539

Міхлік М.О., ініціативна (індивідуальна) НДР студента “Рішення з віртуалізації ресурсів зберігання даних” (керівник – Ладигіна О.А.); 2014-2015 рр.; отримані результати: вдосконалено методи віртуалізації сховищ даних; результати апробовано на науково-практичній конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (м. Кіровоград, 4 грудня 2014 р.); публікація: Міхлік М.О. Пропозиції вдосконалення методів віртуалізації сховищ дани / М.О. Міхлік // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 4 грудня 2014 року – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 33. – Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/IT_CE_Conference_Kirovograd_KNTU_December_4_2014.pdf#page=18

Шило Р.А., ініціативна (індивідуальна) НДР студента “Робота з камерою на мобільних пристроях” (керівник – Ладигіна О.А.); 2014-2015 рр.; виявлені недоліки мультимедійних програм для роботи з камерою на мобільних пристроях; апробовано на науково-практичній конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (м. Кіровоград, 4 грудня 2014 р.); публікація: Шило Р.А. Аналіз недоліків мультимедійних програм для роботи з камерою на мобільних пристроях / Р.А. Шило // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 4 грудня 2014 року – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 104. – Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/IT_CE_Conference_Kirovograd_KNTU_December_4_2014.pdf#page=54

Заворотнюк О.Д., ініціативна (індивідуальна) НДР студента “Штучний інтелект у віртуалізації роботехнічної системи” (керівник – Ладигіна О.А.); 2014-2015 рр.; проаналізовані властивості штучного інтелекту при віртуалізації роботехнічної системи; апробовано на науково-практичній конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (м. Кіровоград, 4 грудня 2014 р.); публікація: Заворотнюк О.Д. Порівняльний аналіз методів штучного інтелекту для використання в віртуалізації роботехнічної системи / О.Д. Заворотнюк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 4 грудня 2014 року – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 234. – Режим доступу: http://it-kntu.kr.ua/conf/IT_CE_Conference_Kirovograd_KNTU_December_4_2014.pdf#page=119

Охотний С.М., тема наукової роботи: «Методи аналізу соціальних мереж» (2016-2019 рр.). Мета наукової роботи: Дослідження та розробка методів та засобів аналізу соціальних мереж. Результати наукової роботи: прийнято участь у наукових семінарах та конференціях, опублікована 1 наукова стаття та 6 тез наукових конференцій, розроблено систему парсингу та обробки даних із соціальних мереж, студент захистив під керівництвом Мелешко Є.В. бакалаврську дипломну роботу за темою «Розробка програмного забезпечення для аналізу структури та контенту соціальних мереж» (2017) та магістерську дипломну роботу за темою «Дослідження та програмна реалізація системи аналізу структури та контенту соціальних мереж» (2019). Список наукових публікацій: Охотний С.М. Розробка програмного забезпечення для аналізу соціальних мереж Social Network Analyzer // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кіровоград. 24-25 березня 2016 р. – Кіровоград: КНТУ. – 2016. – С. 119-120. (науковий керівник Мелешко Є.В.); Мелешко Є.В. Дослідження методів визначення центральності акторів у соціальних мережах для задач інформаційної безпеки / Є. В. Мелешко, В. С. Гермак, С. М. Охотний // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2016. – Вип. 4. – С. 67-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2016_4_18 ; Охотний С.М. Збирання даних про користувачів віртуальної соціальної мережі за допомогою web-кроулера / С. М. Охотний, Є. В. Мелешко // Інформаційна безпека та комп’ютерні технології : зб. тез доп. : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2017 року, м. Кропивницький. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – С 157–159; Охотний С.М., Мелешко Є.В., Константинова А.А. Розробка бота для соціальної мережі Facebook на основі фреймворка Selenium // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті”, м. Кропивницький, 16-17 листопада 2017 р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2017. – С. 202-203; Охотний С.М., Мелешко Є.В. Визначення центральностей у соціальному графі засобами графової бази даних Neo4j // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кропивницький. 19-20 квітня 2018 р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2018. – С. 247-248; Мелешко Є.В., Охотний С.М., Босько В.В. Розробка програмного забезпечення для збору та аналізу даних із соціальних мереж // Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Т.2, 14-16 травня 2019 року. –Чернігів: ЧНТУ. – 2019. – С. 225-226; Охотний С.М., Мелешко Є.В. Розробка програмного забезпечення збору й аналізу даних соціальної мережі // Збірник тез доповідей студентів та магістрантів LІІІ наукової конференції за підсумками проведення “Дня науки – 2019,” приуроченого до 90-річчя ЦНТУ 18 квітня 2019 року. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – С. 146-149.

Майоров Є.О., тема наукової роботи: «Програмне забезпечення для веб-систем та їх інформаційного захисту» (2016-2017рр.). Мета наукової роботи: Дослідження веб-систем та їх інформаційної безпеки. Результати наукової роботи: прийнято участь у наукових семінарах та конференціях, опубліковано 3 тези доповідей наукових конференцій, студент захистив під керівництвом Мелешко Є.В. бакалаврську дипломну роботу за темою «Розробка програмного забезпечення для системи виявлення атак на веб-сервіси» (2017). Список наукових публікацій: Майоров Є.О. Використання front-end технологій для розробки презентацій // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кіровоград. 24-25 березня 2016 р. – Кіровоград: КНТУ. – 2016. – С. 108-109; Майоров Є.О. Огляд систем веб-аналітики з відкритим програмним кодом // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кіровоград. 20-22 квітня 2017 р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2017. – С. 151-152; Майоров Є.О. Програмне забезпечення для виявлення атак на web-сервіси // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кропивницький. 19-20 квітня 2018 р. – Кіровоград: КНТУ. – 2018. – С. 96-97.

Старкіна О.Д. Тема СНДР: «Ігрові фреймворки для Android» (з 2017 до нині). Мета наукової роботи: Дослідження та розробка ігрових рушіїв. Результати наукової роботи: розроблено ігровий фреймворк для Android, прийнято участь у наукових семінарах та конференціях, опубліковано 2 тези доповідей наукових конференцій, студентка захистила під керівництвом Мелешко Є.В. бакалаврську дипломну роботу за темою «Програмне забезпечення системи ігрового рушія для 2d-ігор» (2018). Список наукових публікацій: Старкіна О.Д. Ігровий 2D фреймворк для Android: Canvas та Open GL ES // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кіровоград. 20-22 квітня 2017 р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2017. – С. 171-172; Старкіна О.Д. Перехід від Canvas до Open GL ES у графічних додатках для Android // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кропивницький. 19-20 квітня 2018  р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2018. – С. 269-270;

Абашина А.А.. Тема наукової роботи: «Комп’ютерна графіка та розробка відеоігор» (з 2018 до нині). Мета наукової роботи: Дослідження методів комп’ютерної графіки та методів розробки відеоігор. Результати наукової роботи: прийнято участь у наукових семінарах та конференціях, опубліковано 2 тези доповідей наукових конференцій. Список наукових публікацій: Абашина А.А., Мелешко Є.В. Дослідження можливостей застосування сучасної фрактальної графіки // Збірник тез доповідей студентів та магістрантів LІІІ наукової конференції за підсумками проведення “Дня науки – 2019,” приуроченого до 90-річчя ЦНТУ 18 квітня 2019 року. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – С. 122-124; Абашина А.А., Життєвий цикл розробки комп’ютерних ігор // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кропивницький. 19-20 квітня 2018  р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2018. – С. 269-270.

Шевченко О.О. Тема наукової роботи: «Інтелектуальна обробка даних» (з 2018 до нині). Мета наукової роботи: Дослідження алгоритмів та методів для інтелектуальної обробки даних з метою пошуку та класифікації інформації. Результати наукової роботи: Опубліковано 2 тез наукових конференцій: Шевченко О.О. Дослідження методів виявлення ботів у соціальних мережах, які поширюють деструктивний контент // Збірник тез VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції “ITSEC”, м. Київ, 16-18 травня 2018. – Київ: Національний авіаційний університет. – 2018. – С. 43-44. (науковий керівник Мелешко Є.В.); Шевченко О.О., Мелешко Є.В. Алгоритми машинного зору для пошуку контурів об‘єктів на зображеннях // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті», 13-14 листопада 2019 року. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2019. – С. 94-95.

Чабан О.О.. Тема наукової роботи: «Методи збору, аналізу та використання даних у мережі Інтернет» (з 2018 до нині). Мета наукової роботи: Дослідження та розробка методів збору та аналізу даних у мережі Інтернет для подальшого їх використання в інтелектуальних інформаційних системах. Результати наукової роботи: Опубліковано 2 тез наукових конференцій: Чабан О.О., Мелешко Є.В. Дослідження засобів парсингу веб-сайтів // Матеріали XXI Міжнародного науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», м. Кропивницький, 17-18 травня 2019 року. – Кропивницький: КЛА НАУ. – 2018. – С. 163-167; Мелешко Є.В., Чабан О.О., Міхав В.В. Способи побудови рекомендаційних систем для соціальних мереж з врахуванням репутації користувачів // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті», 13-14 листопада 2019 року. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2019. – С. 86-87.

Нестеряк Є.В., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Ефективність системи підтримки прийняття рішень” (2020р.), отримані результати: проведено аналіз систем підтримки прийняття рішень з метою визначення їх ефективності. II Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та інформаційні технології” 2 – 3 квітня 2020р. м. Кропивницький. Нестеряк Є.В., Минайленко Р.М. Ефективність системи підтримки прийняття рішень /Є.В.Нестеряк, Р.М. Минайленко // II Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та інформаційні технології” 2 – 3 квітня 2020р., м. Кропивницький.

Коваль О.П., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення системи протидії DDoS – атакам”, 2014–2016рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи протидії DDoS – атакам, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, L наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2016” (14 квітня 2016, Кропивницький);

Кондрашов О.О., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення системи управління ідентифікацією та доступом до інформаційних ресурсів”, 2014–2016рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи Програмне забезпечення системи управління ідентифікацією та доступом до інформаційних ресурсів, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, L наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2016” (14 квітня 2016, Кропивницький);

Котляр О.С., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Програмне забезпечення системи оптимізації продуктивності та надійності мережних систем зберігання”, 2014–2016рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи оптимізації продуктивності та надійності мережних систем зберігання, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота бакалавра, L наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2016” (14 квітня 2016, Кропивницький);

Серьогін М.О., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка системного програмного забезпечення комплексної системи криптографічного захисту інформації”, 2015–2016рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування комплексної системи криптографічного захисту інформації, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота спеціаліста, L наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2016” (14 квітня 2016, Кропивницький);

Уманець О.А., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка системного програмного забезпечення для підвищення надійності збереження інформації на SSD дисках з використанням технології RAID”, 2015–2016рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування програмного забезпечення для підвищення надійності збереження інформації на SSD дисках з використанням технології RAID, розроблене програмне забезпечення; апробація: випускна кваліфікаційна робота спеціаліста, L наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2016” (14 квітня 2016, Кропивницький);

Міхлік М.О., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка мережного програмного забезпечення системи захисту інформації на мобільних пристроях, які працюють під управлінням ОС Android”, 2015–2016рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи захисту інформації на мобільних пристроях, які працюють під управлінням ОС Android, розроблене програмне забезпечення для таких систем; апробація: випускна кваліфікаційна робота спеціаліста, L наукова конференція студентів та магістрантів “Дня науки – 2016” (14 квітня 2016, Кропивницький);

Майоров Е.О., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Аналіз та перспективи розробки програмного забезпечення для організації бездротових телекомунікаційних мереж BlueNet”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування програмного забезпечення для організації бездротових телекомунікаційних мереж BlueNet, проведено аналіз; апробація: науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014, Кіровоград); публікації: Майоров Е. О. Аналіз та перспективи розробки програмного забезпечення для організації бездротових телекомунікаційних мереж BlueNet / Е. О. Майоров, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 77. – Режим доступу:  http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3937;

Сотніченко Д. В., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Система звукової ідентифікації та пошуку музики у Інтернеті для смартфонів SGP Music”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування системи звукової ідентифікації та пошуку музики у Інтернеті для смартфонів SGP Music; апробація: науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014, Кіровоград); публікації: Сотніченко Д. В. Система звукової ідентифікації та пошуку музики у Інтернеті для смартфонів SGP Music / Д. В. Сотніченко, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 132. – Режим доступу:  http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3942;

Масленко В. С., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Дослідження та перспективи розробки програмного забезпечення Presentation Creator”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: проведено дослідження перспективи розробки програмного забезпечення Presentation Creator; апробація: науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014, Кіровоград); публікації: Масленко В. С. Дослідження та перспективи розробки програмного забезпечення Presentation Creator / В. С. Масленко, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 78. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3938;

Шимко С. В., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Дослідження та перспективи розробки програмного забезпечення SoundTransfer”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: проведено дослідження перспективи розробки програмного забезпечення SoundTransfer; апробація: науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014, Кіровоград); публікації: Шимко С. В. Дослідження та перспективи розробки програмного забезпечення SoundTransfer / С. В. Шимко, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 95. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3940;

Яременко В. В., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка програмного забезпечення Karaoke Nightsinging”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: проведено дослідження перспективи розробки програмного забезпечення Karaoke Nightsinging; апробація: науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014, Кіровоград); публікації: Яременко В. В. Розробка програмного забезпечення Karaoke Nightsinging / В. В. Яременко, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 96. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3941;

Ткаченко Б. С., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Розробка програмного забезпечення отримання та транслювання відеопотоку Lifecast”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: проведено дослідження перспективи розробки програмного забезпечення отримання та транслювання відеопотоку Lifecast; апробація: науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014, Кіровоград); публікації: Ткаченко Б. С. Розробка програмного забезпечення отримання та транслювання відеопотоку Lifecast / Б. С. Ткаченко, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград: КНТУ, 2014. — С. 137. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3943;

Осіпов А. С., індивідуальна (ініціативна) НДРС “Дослідження та реалізація програмного забезпечення розпізнавання образів з телекамери для системи безпеки банку”, 2014–2018рр., науковий керівник – ст.викл. Поліщук Л.І.; отримані результати: проведено дослідження перспективи розробки програмного забезпечення розпізнавання образів з телекамери для системи безпеки банку; апробація: науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014, Кіровоград); публікації: Осіпов А. С. Дослідження та реалізація програмного забезпечення розпізнавання образів з телекамери для системи безпеки банку / А. С. Осіпов, Л. І. Поліщук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 171.  – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2976.

Абашина А.А., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Алгебра логіки в сучасних ІТ-технологіях»”, 2019–2020 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування різних алгебр логіки при оптимізації алгоритмів сучасних ІТ-технологій; апробація: Науково-практичний  студентський семінар «Логіка сучасної комп’ютерної техніки», (9 грудня 2019р., Кропивницький); публікації:  Абашина А.А., Якименко Н.М. Алгебра логіки як основа розвитку наукового знання // Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. — Кропивницький: ЦНТУ. — 2019. – с.16-17;

Прокопов В.В., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Використання криптографії у епоху квантового комп’ютера», 2019–2020 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: Досліджено сучасні напрями розробки використання криптографії у квантовому комп’ютері; апробація: Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті», Кропивницький: ЦНТУ. — 2019 ; публікації:  Прокопов В.В., Якименко Н.М. Використання криптографії у епоху квантового комп’ютера // Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. — Кропивницький: ЦНТУ. — 2019. – с.18;

Обач В.А., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Перспективи сучасних технологій інтернету», 2019–2020 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: Здійснено оцінку тенденцій сучасного напряму розвитку інтернет-технологій; апробація: Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті», Кропивницький: ЦНТУ. — 2019 ; публікації:  Обач В.А., Якименко Н.М. Перспективи космічного інтернету від SpaceX // Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. — Кропивницький: ЦНТУ. — 2019. – с.19;

Дощенко Владислав, здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Логіка роботи нейронних мереж»”, 2019–2020 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: Запропоновано алгоритм для окремого типу роботи нейронних мереж; апробація: Науково-практичний  студентський семінар «Логіка сучасної комп’ютерної техніки», (9 грудня 2019р., Кропивницький);

Газель О.В., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “ Комп’ютерна інженерія ”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Логіка застосування систем числення», 2017–2018 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: Здійснено оцінку тенденцій сучасного напряму застосування систем числення; апробація: Міжнародна наукова інтернет-конференція  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 25), 13 грудня 2017 р., м. Тернопіль; публікації:  Газель О.В. Деякі питання застосування систем числення // Міжнародна наукова інтернет-конференція  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 25), 13 грудня 2017 р., м. Тернопіль;

Бабич Є.Ю., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “ Комп’ютерна інженерія ”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Інформаційно-психологічні війни у світовій економіці», 2017–2019 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: Визначено способи застосування інформаційно-психологічних війн у світовій економіці; апробація: Міжнародна наукова інтернет-конференція  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 25), 13 грудня 2017 р., м. Тернопіль; публікації:  Бабич Є.Ю. Способи застосування інформаційно-психологічних війн у світовій економіці // Міжнародна наукова інтернет-конференція  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 25), 13 грудня 2017 р., м. Тернопіль;

Старкіна О.Д., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “ Комп’ютерна інженерія ”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Інтегрування доповненої реальності в ANDROID ДОДАТКИ», 2017–2019 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: Створено програмне забезпечення додатку доповненої реальності; апробація: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті» 16-17 листопада 2017 , Кропивницький, ЦНТУ; публікації: Старкіна О.Д. Інтегрування доповненої реальності в ANDROID ДОДАТКИ: VUFORIA SDK // Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті» 16-17 листопада 2017 , Кропивницький, ЦНТУ, 2017. – С. 169.

Богатиренко А.С., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 “ Комп’ютерна інженерія ”; індивідуальна (ініціативна) НДРС «Дослідження принципів роботи технологій VPN», 2014–2016 рр., науковий керівник – доцент Якименко Н.М.;  отримані результати: Створено програмне забезпечення додатку; апробація: Всеукраїнська науково-практична конференція, 16 квітня 2015 року, м. Кіровоград: КНТУ; публікації: Богатиренко А.С. Дослідження принципів роботи технологій VPN // Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 квітня 2015 року, м. Кіровоград: КНТУ, 2015. – С.18.

Долженко Антон Андрійович, студент, напрям 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”; індивідуальна (ініціативна) НДРС “Аналіз методів і технологій оброблення графічних даних та пошуку інформації”, 2012–2013рр., науковий керівник – викладач Доренський Олександр Павлович; отримані результати: обґрунтовано доцільність застосування триангуляції Делоне  для побудови деталізованих об’єктів у трьохвимірному просторі, запропоновано алгоритм декомпозиції та побудови трьохвимірних об’єктів, обґрунтовано застосування GРU для розв’язку задачі триангуляції Делоне, здійснено оцінку продуктивності механізмів індексування і повнотекстового пошуку інформації у БД; апробація: Всеукраїнський студентський науково-практичний семінар “Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем” (2012, Кіровоград), XLVІ наукова конференція студентів і магістрантів КНТУ (Кіровоград, 2012), Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та магістрантів “Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем” (2013, Кіровоград); публікації:  Долженко А. Побудова високодеталізованих тривимірних об’єктів на основі тріангуляції / Антон Долженко, Олександр Доренський // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доп. Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 19–20 грудня 2012 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2012. – С. 182-183. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2567; Долженко А.А. Дослідження методів повнотекстового пошуку та індексування документів електронної бібліотеки / А.А. Долженко, О.П. Доренський // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21–23 бер. 2012 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. – Кіровоград: КОД, 2012. – С. 50–51. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2930; Долженко А.А. Дослідження методів повнотекстового пошуку та індексування документів електронної бібліотеки / А.А. Долженко, О.П. Доренський // Збірник тез доповідей ХLVІ наукової конференції студентів і магістрантів “Наука – виробництву, 2012”, 19 квітня 2012 року. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С.  481-483. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_nauka_vir.pdf ; Долженко А.А. Використання GPU в паралельних обчисленнях на прикладі тріангуляції Делоне / А.А. Долженко // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та магістрантів, 27–29 бер. 2013 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. – Кіровоград : КОД, 2013. – С. 21–22. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3931