Освітня програма 122 “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня


Форма зворотного зв’язку:

Бакалавр “Комп’ютерні науки”

Бакалаври за освітньою програмою “Комп’ютерні науки” зі cпеціальності 122 “Комп’ютерні науки” готуються для роботи в галузі комп’ютерних наук, а також набувають навиків застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій, здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

 

Об’єкти професійної діяльності випускників:
– математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань
– методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень
– теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці ІТ; сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проектування, розроблення та забезпечення якості складових ІТ; методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технології моделювання та проектування ІТ.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати): розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи управління базами даних, операційні системи.

Академічні права випускників: мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Обсяг освітньої програми бакалавра: – на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС за спеціальностями в межах галузі, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

На навчання приймаються особи на базі загальної середньої освіти на 1-й курс та на базі молодшого спеціаліста на 2-й або 3-й курс.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ надає ґрунтовні знання з наступних мов програмування та технологій:
– С/С++, Pascal, Lazarus, Assembler, Python ;
– Visual C#, Microsoft DOT NET Framework;
– Java, Android API;
– HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP.NET;
– WordPress, Joomla, Drupal;
– SQL, XML, Paradox, Interbase, Oracle;
і т.д.

Вивчаються операційні системи:
– Windows ;
– Ubuntu;
– mac OS;
– FreeBSD;
– Linux;
– Android;
– Apple iOS (Apple iPhone, iPod touch, iPad).

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, які вивчаються на бакалавраті:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Базові методології та технології програмування(С/С++). Силабус
– Комп’ютерна логіка. Силабус
– Основи комп’ютерних технологій(CS50). Силабус
– Soft skіlls в IT. Силабус

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Алгоритми та структури даних. Силабус
– Інженерія програмного забезпечення . Силабус
– Об’єктно-орієнтоване програмування. Силабус
– Бази даних . Силабус
– Комп’ютерні мережі. Силабус
– Web-програмування. Силабус

на 3 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

–Візуальне програмування. Силабус
– Комп’ютерні системи . Силабус
– Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем . Силабус
– Інтелектуальний аналіз даних. Силабус
– Системний аналі. Силабус
– Інтернет речей. Силабус
– Архітектура комп’ютерів. Силабус
– Комп’ютерна графіка. Силабус

на 4 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Алгоритми та методи обчислень. Силабус
– Теорія алгоритмів. Силабус
– Захист інформації в комп’ютерних системах. Силабус
– Комп’ютерні мережі. Силабус
– Технології проектування комп’ютерних систем. Силабус
– Системне програмне забезпечення. Силабус
– Комп’ютерні системи. Силабус
– Основи охорони праці. Силабус
– Екологія та охорона навколишнього середовища. Силабус
– Безпека життєдіяльності в IT сфері. Силабус
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми, здобувачі можуть обрати з

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:
– адміністратор бази даних;
– адміністратор даних;
– адміністратор доступу;
– адміністратор системи;
– інженер з програмного забезпечення;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– програміст системний;
– інженер із застосування комп’ютерів;
– технік-програміст;
– фахівець з інформаційних технологій;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
– фахівець з розроблення комп’ютерних програм.