Освітня програма 123 “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня


Форма зворотного зв’язку:

Бакалавр “Комп’ютерна інженерія”

Бакалаври з освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” готуються для роботи в галузі програмування, розробки та супроводу комп’ютерних програм, а також для проектування та обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Об’єкти професійної діяльності випускників:
-програмно-технічні засоби (апаратні, програмовні, реконфігуровні, системне та прикладне програмне забезпечення) комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей,IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів.
-інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів.
– методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних,розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, методи, програмно-технічні засоби та технології створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем та мереж, вбудованих і розподілених обчислень.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): методи автоматизованого проектування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, методи математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційні технології, технології розробки спеціалізованого програмного забезпечення, технології мережних, мобільних та хмарних обчислень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати): комп’ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні засоби автоматизації та системи автоматизації проектування.

Академічні права випускників: можливість навчання за програмою другого циклу вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Обсяг освітньої програми бакалавра:
– на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС,
– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

На навчання приймаються особи на базі загальної середньої освіти на 1-й курс та на базі молодшого спеціаліста на 2-й або 3-й курс.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ надає ґрунтовні знання з наступних мов програмування та технологій:

– С/С++,  Pascal, Lazarus, Assembler, Python ;
– Visual C#, Microsoft DOT NET Framework;
– Java, Android API;
– HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP.NET;
– WordPress, Joomla, Drupal;
– SQL, XML, Paradox, Interbase, Oracle;
і т.д.

Вивчаються операційні системи:
– Windows ;
– Ubuntu;
– mac OS;
– FreeBSD;
– Linux;
– Android;
– Apple iOS (Apple iPhone, iPod touch, iPad).

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”, які вивчаються на бакалавраті:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Базові методології та технології програмування(С/С++). Силабус 
– Комп’ютерна логіка. Силабус 
– Основи комп’ютерних технологій(CS50). Силабус 
– Soft skіlls в IT. Силабус 

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Алгоритми та структури даних. Силабус 
– Інженерія програмного забезпечення . Силабус
– Об’єктно-орієнтоване програмування. Силабус
– Бази даних . Силабус 
– Комп’ютерні мережі. Силабус 
– Web-програмування. Силабус 

на 3 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

–Візуальне програмування. Силабус
– Комп’ютерні системи . Силабус 
– Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем . Силабус 
– Інтернет речей. Силабус
– Архітектура комп’ютерів. Силабус 
– Комп’ютерна графіка. Силабус

на 4 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Алгоритми та методи обчислень. Силабус
– Захист інформації в комп’ютерних системах. Силабус
– Комп’ютерні мережі. Силабус
– Технології проектування комп’ютерних систем. Силабус
– Системне програмне забезпечення. Силабус
– Комп’ютерні системи. Силабус 
– Основи охорони праці. Силабус
– Екологія та охорона навколишнього середовища. Силабус
– Безпека життєдіяльності в IT сфері. Силабус

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми, здобувачі можуть обрати з

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:

– професіонали в галузі обчислювальних систем:
– розробники обчислювальних систем;
– адміністратор даних; адміністратор бази даних; адміністратор доступу; адміністратор доступу (груповий); адміністратор задач; адміністратор системи; аналітик з комп’ютерного банку даних; інженер з комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; конструктор комп’ютерних систем;
– професіонали в галузі програмування: розробник комп’ютерних програм; інженер-програміст; програміст прикладний; програміст системний.
– технік-програміст;
– технік обчислювального центру;
– технік-конструктор(електроніка).