Освітня програма 125 “Кібербезпека та захист інформації” першого (бакалаврського) рівня


Форма зворотного зв’язку:

Бакалавр “Кібербезпека та захист інформації”

Бакалаври з освітньої програми  “Кібербезпека та захист інформації”  зі спеціальності 125  “Кібербезпека та захист інформації” отримають знання з програмування та комп’ютерної техніки, кібербезпеки, програмних та технічних методів захисту інформації, криптографії, правових та соціальних аспектів захисту інформації, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ перша та єдина на сьогоднішній день у Кіровоградській області, що готує бакалаврів зі спеціальності “Кібербезпека та захист інформації”.

Фактично після навчання на даній спеціальності студент отримує знання та навички «білого» хакера.

В умовах інформаційної війни спеціальність  “Кібербезпека та захист інформації” зараз,  як ніколи, актуальна для нашої країни.

Об’єкти професійної діяльності випускників:
– об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційнотелекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;
– технології забезпечення безпеки інформації;
– процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати і
впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки, зокрема української системи криптографічного захисту інформації «Шифр-Х.509», організація заходів для попередження, локалізації й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також набуття хард- та софтскілів, притаманних професіоналу-практику сфери ІТ і cпеціалісту із захисту даних (Data Protection Officer).

Освітня програма забезпечує отримання знань:
– законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
– принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
– теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів;
– теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;
– методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
– методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
– методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
– сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
– сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
– автоматизованих систем проектування.

Інтегральна компетентність освітньої програми: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.

Особливості програми: Здобувачі вищої освіти за цією освітньо-професійною програмою посилено набувають притаманних професіоналам сфери ІТ софтскілів і навичок міжособистісної взаємодії, віддаленої роботи в команді ІТ-проєкту та критичного оцінювання результатів професійної діяльності, а також вміння створювати інфраструктури відкритих ключів, забезпечувати послугами електронного підпису. Крім цього, підготовка передбачає оволодіння практиками організації безпечної діяльності, зокрема попередження, локалізації й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру.
Ця програма і освітній процес за нею містять всесвітньо визнаний успішний досвід Гарвардського університету з викладання комп’ютерних технологій та програмування, а також використання розробок українських ІТ-компаній в області захисту інформації й банківських технологій.

Програма спрямована на здобуття кваліфікації для виконання професійної діяльності у сфері ІТ, розв’язання задач забезпечення кібернетичної безпеки, розвиток софтскілів освіченого громадянина європейської України, набуття професійних навичок ІТ-спеціаліста із захисту даних, умінь застосовувати технології й програмно-технічні засоби проектування, реалізації, впровадження й супроводження програмних засобів різного призначення, комплексних систем захисту інформації, кібербезпеки, комп’ютерних систем і мереж, інтернету речей, веб-технологій, а також забезпечення інформаційного і цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.

Фахівець може працювати в підрозділах великих підприємств та установ, забезпечуючи захист комп’ютерних систем та мереж, у відділах спецслужб та правозахисних органів для захисту кіберпростору та інформаційних даних, здійснювати забезпечення захищеної комп’ютеризованої діяльності банків та фінансових установ, виконувати функції розробника систем захисту інформації

На навчання приймаються особи на базі загальної середньої освіти на 1-й курс та на базі молодшого спеціаліста на 2-й або 3-й курс.

Основні мови та технології програмування, які  викладаються:

Pascal (Lazarus), С++, Visual C++, Visual C#, Java, Android API, Assembler, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, SQL і т.д.

Основні групи дисциплін, що викладаються:
1. Дисципліни з захисту інформації.
2. Дисципліни з менеджменту інформаційної безпеки.
3. Дисципліни з математичних основ теорії захисту інформації.
4. Дисципліни з інтелектуального аналізу даних.
5. Дисципліни з програмування.

Основні предмети за спеціальністю “Кібербезпека”, які вивчаються на бакалавраті:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Базові методології та технології програмування. Силабус
– Комп’ютерна логіка. Силабус
– Основи комп’ютерних технологій. Силабус
– Soft skіlls в IT. Силабус

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Бази даних. Силабус
– Алгоритми та структури даних. Силабус
– Вступ до кібербезпеки. Силабус
– Комп’ютерні мережі. Силабус
– Web-програмування. Силабус
– Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Силабус

на 3 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Основи технічного захисту інформації. Силабус
– Інформаційна безпека держави. Силабус
– Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем. Силабус
– Криптографічний захист інформації. Силабус
– Інтернет речей. Силабус
– Криптоаналіз. Силабус

на 4 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Комплексні системи захисту інформації. Силабус
– Організаційне забезпечення захисту інформації. Силабус
– Організація управлінської роботи у сфері кібербезпеки. Силабус
– Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Силабус
– Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Силабус
– Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки. Силабус
– Система охорони державної таємниц. Силабус
– Кібербезпека баз даних. Силабус
– Операційні системи. Силабус
– Основи охорони праці. Силабус
– Безпека життєдіяльності в IT сфері. Силабус

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми, здобувачі можуть обрати з

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:

1229.7 – керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)
1226.2 – керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації)
1495 – Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки
2110.1 – керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації)
2132.2 Розробник систем захисту інформації
2139.2 Адміністратор мереж і систем
2139.2 Аналітик загроз безпеки
2139.2 Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей
2139.2 Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем
2139.2 Дізнавач (сфера кібербезпеки та захисту
2139.2 Експерт-криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
2139.2 Експерт-криміналіст судової експертизи (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
2139.2 Слідчий з кіберзлочинів
2139.2 Фахівець з криптографічного захисту інформації
2139.2 Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології)
2139.2 Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту
2139.2 Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки
2139.2 Фахівець з тестування систем захисту інформації
2139.2 Фахівець з технічного захисту інформації
2139.2 Фахівець сфери захисту інформації
2149.2 – професіонал із організації інформаційної безпеки
2149.2 – професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом
2149.2 – фахівець (сфера захисту інформації).
2359.2 Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки